antroposofiska stiftelser — vidarstiftelsen

Ursula Flatters var till nyligen verksamhetsansvarig på Vidarkliniken (numer är hon visst “bara” läkare och styrelseledamot i Stiftelsen Vidarkliniken 815600-6168, inte att förväxla med Vidarstiftelsen där hon också sitter som styrelseledamot, se nedan), det delvis skattefinansierade antroposofiska sjukhuset i Järna söder om Stockholm. De senaste åren har Vidarkliniken fått kämpa mot oförstående delar av det offentliga Sverige som velat dra in den antroposofiska medicinens speciella dispens från evidenskrav — ett krav som alla andra aktörer på marknaden måste följa. Ursula Flatters har argumenterat i media, nu senast i ett pressmeddelande (som Dagens Medicin skriver om, liksom Patrik Lindenfors, även på Humanistbloggen), att myndighetskraven innebär en alltför tung börda för en sådan liten aktör som Vidarkliniken (att märka är dock att åtskilliga av medlen i fråga produceras av den internationella koncernen Weleda AG med dotterbolag Weleda Holding AB, med Weleda AB, i Sverige). Att det därför inte borde göra så mycket om läkemedlen faktiskt har någon effekt eller inte och att det, med andra ord, är (får man förmoda) helt ok att fortsätta att ta betalt för läkemetoder vars verkan är högst osäker och troligen icke-existerande. Det är tydligen för dyrt för Vidarkliniken och de antroposofiska läkemedelsföretagen att testa och utvärdera sina produkter, men det är uppenbarligen inte för dyrt för patienterna (eller skattebetalarna) att betala för onödig “medicin”. Ursula Flatters skulle kanske allra helst önska att staten gav bidrag till forskningen. Ja, utöver de bidrag som redan ges till den av Vidarkliniken nystartade forskningsavdelningen. Det är, hur som helst, för kostsamt för Vidarkliniken, och Flatters “hotar” med att den antroposofiska medicinen kan försvinna från Sverige om åtgärder inte vidtas.

Men vilken tur då, att det finns så många antroposofiska stiftelser som bidrar med medel till forskning, till att främja antroposofiska “impulser” och verksamheter och till att bereda möjlighet för antroposofisk omsorg! Jag vet inte om Ursula Flatters drabbades av en släng akut pessimism när hon i Storforum: Verkningslösa piller? (SvT Kunskapskanalen) kallade antroposofin “en liten resurslös rörelse”, men det ter sig ju nästan så för en utomstående betraktare. (Se programmet, ca 18 min 50 sek in.) Inte heller internationellt sett är antroposofin att betrakta som en “liten resurslös rörelse” — den som lever i den förvillningen, kan med fördel konsultera den franska parlamentariska sektutredningens rapport om sekternas finansiella situation Les sectes et l’argent (fulltext pdf; se särskilt s 261 samt s 263ff). Då är ändå antroposofin i Frankrike en mer marginaliserad rörelse än i Sverige. Exempelvis erhåller inte waldorfskolorna bidrag för sin verksamhet.

Jag tänkte börja med att tipsa om den stiftelse vars styrelse Ursula Flatters själv sitter i, så som dess vice ordförande. Vidarstiftelsen, 802003-7043. Det finns förstås ett flertal andra stiftelser som tycks vara lämpliga och tänkbara kandidater (med stora rymliga antroposofiska fickor fyllda med guld- och kopparmynt?), men med tanke på Vidarstiftelsens storlek, finner jag det enklast att börja där. Observera att Stiftelsen Vidarkliniken och Vidarstiftelsen är två skilda rättssubjekt; bägge återfinns på listan jag publicerade härom dagen. För att ytterligare röra till situationen är det Vidarstiftelsen som äger själva fastigheten där Stiftelsen Vidarkliniken bedriver sin verksamhet. Vidarstiftelsens styrelse utgörs, förutom av Ursula Flatters, av Anders Kumlander (ordförande; före detta generalsekreterare i svenska Antroposofiska Sällskapet, styrelseledamot i åtskilliga styrelser, bland andra Steneken AB, Kulturhuset i Ytterjärna AB, Proteus AB och Saltå Kvarn AB), Nils Olof Dunkars (styrelseledamot även i det till Kristensamfundet knutna Solasken AB samt i Kulturhuset i Ytterjärna AB och några ytterligare bolag), Gordana Gedin, Rolf Kerler, Roland Spångberg (också Utvecklingsbolaget i Järna AB, Proteus Fastighets AB, med flera), Christer Magnusson (även Saltå Kvarn AB och Kulturforum Järna AB, med flera).

Enligt den egna hemsidan är Vidarstiftelsen “en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att stödja antroposofisk verksamhet.” Länsstyrelsernas stiftelsedatabas ger följande information:
vidarstiftelsen

I stiftelsens förvaltningsberättelse anges följande om dess bildande och ändamål:

“Stiftelsen grundades 1962 av Agapestiftelsen tillsammans med Frans Carlgrens Fond med ett stiftelsekapital om 10 000 kronor. Stiftelsen har till ändamål att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Andamålet skall förverkligas genom utdelning av stipendier åt enskilda alternativt understöd av företag som bedriver medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social eller annan praktisk verksamhet enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna eller som sprider kännedom om antroposofien och dess tankesätt.”

Som den som läst mitt tidigare inlägg redan noterat förvaltar Vidarstiftelsen en stor förmögenhet, enligt stiftelsedatabasen närmare en halv miljard (491 568 570 kr). Om man däremot läser Vidarstiftelsens hemsida, anger den att stiftelsen förvaltar ungefär 241 miljoner kr. Förklaringen till dessa divergerande angivelser är, så vitt jag kan se, att Vidarstiftelsen är moderföretag i en koncern, och den summa stiftelsedatabasen anger gäller för hela koncernen, medan Vidarstiftelsen själv räknar in blott moderföretagets “egna” tillgångar (vilket enligt årsredovisningen 2008 är 241 514 914 kr) och inte hela koncernens. Fritt eget kapital för koncernen som helhet år 2008 är 272 359 162 kr. Stiftelsens verksamhet 2008 gick för övrigt med ett underskott på drygt 1,7 miljoner.

Jag är medveten om att det har förekommit viss diskussion kring ägandeförhållandena i Saltå Kvarn AB, och jag har själv ställt frågor kring dessa. Å ena sidan finns, bland antroposofins anhängare, en strävan och vilja att förminska betydelsen av antroposofin för företaget Saltå Kvarn — det vill säga, i den mening att antroposofin inte skulle spela någon roll i praktiken, och att man därför lika gärna kan låta bli att tala så mycket om den — och å andra sidan finns, bland kritikerna, en viss misstänksamhet mot att handla Saltås varor därför att man befarar att detta indirekt stödjer de antroposofiska verksamheterna i Sverige. Saltå Kvarn ägs av ett flertal antroposofiska stiftelser (15 stycken stiftelser enligt SvD 7 juli 1007), däribland Vidarstiftelsen som troligen är den största enkilda ägaren med sina närmare 40% (37,49%) av andelarna i Saltå Kvarn AB (efter en nyemission 2008: innan dess var Vidarstiftelsens innehav ca 30%). Saltå Kvarns totala utdelning till aktiägarna var år 2008 drygt 1,1 miljon kr, för Vidarstiftelsens del innebar det knappt 350 000 kr.

Med andra ord, är man tveksam inför att bidra till den antroposofiska rörelsen och (exempelvis) till “praktisk verksamhet enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna eller som sprider kännedom om antroposofien och dess tankesätt” genom att köpa Saltås produkter, är det användningen av denna dryga miljon man har att reflektera över. (Personligen ser jag i alla fall inte för tillfället några överväldigande anledningar till att avstå från att handla Saltå Kvarns produkter, men det är ju en sak var och en har att bedöma.) Men jag kan ändå inte se något annat än att Saltås antroposofiska ägare har en avgörande betydelse: det är självklart att ägare som själva är så tydligt styrda av ideologi också har synpunkter på hur Saltå Kvarn uppfyller de antroposofiska idealen. Ändamålet kommer alltid vara att främja antroposofin, direkt eller indirekt. Därtill, om än av perifer betydelse i det här sammanhanget, är Saltås egna ändamål enligt bolagsordningen direkt antroposofiska, nämligen i det att bolaget ska

“tillverka matvaror av lantbruksprodukter som i möjligaste mån odlats enligt den av Rudolf Steiner utarbetade biodynamiska metoden, ävensom att driva handel med sådana matvaror och lantbruksprodukter …”.

Utdelningarna från Saltå Kvarn AB är dock inte Vidarstiftelsens enda inkomstkälla. Vidarstiftelsen heläger dotterbolagen Steneken Fastighets AB 556341-6170, Proteus Fastighets AB 556751-6728, Utvecklingsbolaget i Järna AB 556661-4573, Frötallen AB 556508-5817 och Kulturforum Järna AB 556372-5869. Därutöver äger Vidarstiftelsen fastigheter — två i Ytterjärna, varav på den ena återfinns Vidarkliniken, därutöver en fastighet i Djursholm, Danderyd — och bostadsrätter (tre stycken i BRF Skulptören, dessa hyrs ut) och värdepapper i Ekobanken, GLS Bank, Active, Systemair och Tälleby Fastighet AB.

Från Steneken Fastighets AB erhöll Vidarstiftelsen drygt 8 miljoner kr i utdelning 2008, året desförinnan knappt 7,5 miljoner. Det finns möjligen anledning att återkomma till just Steneken, men kort kan sägas att bolaget äger och förvaltar fastigheter antingen direkt eller indirekt, genom dotterbolag. Under 2008 avyttrade Steneken fyra direkt ägda fastigheter samt en indirekt ägd. Kvar fanns 8 fastigheter, belägna i Stockholm, Malmö och Göteborg, samt ytterligare en fastighet ägd genom ett av dotterbolagen. Steneken är moderbolag i en koncern där KB Ekstenen 916850-9074, Bragehem Fastighets AB 556685-5721 och Kulturhuset i Ytterjärna AB 556746-9647 ingår. Stenekens dotterbolag Bragehem innehar en fastighet i Malmö. Bragehem gjorde en vinst på 250 000 kr. Ingen utdelning till ägaren Steneken. Kulturhuset i Ytterjärna AB är ett nystartat bolag som ämnar bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset i Järna.

Proteus Fastighets AB delade ut 15 miljoner till ägaren Vidarstiftelsen för räkenskapsåret 2008 (utdelningen beslutad vid en extra bolagsstämma i september 2009, beloppet finns således inte upptaget i Vidarstiftelsens årsredovisning för 2008  — detta borde innebära att stiftelsens redovisade underskott på 1,7 miljoner korrigeras i efterhand, och att det kommer att synas i nästkommande årsredovisning). Liksom Steneken är Proteus ett av Vidarstiftelsen helägt bolag. Proteus äger i sin tur samtliga aktier i Ekstenen Fastighets AB, som äger en fastighet i Stockholm. Proteus förvärvade tre bolag under 2008 och sålde två av dessa vidare, Enestenen AB 556741-2779 och Ekstammen Fastighets AB 556750-5226. Dessa dotterbolag förvärvade dessförinnan sammanlagt 5 fastigheter av Steneken Fastighets AB. Proteus gjorde en vinst på drygt 108 miljoner 2008.

Vad beträffar Utvecklingsbolaget i Järna AB (tidigare: Saltå Gårdsnära Projektering AB) är dess angivna ändamål att bedriva verksamhet inom förädling och tillverkning av företrädesvis biodynamiska livsmedelsprodukter. Det verkar ha initierat organisationen kring det biodynamiska köttet, som senare Saltå Kvarn övertog för att sälja under sitt varumärke. I övrigt kan noteras att man inte gått med vinst, och att man inte gjort någon utdelning. Kulturforum Järna AB bedriver konferensverksamhet, men också utbildning, upplysning med mera. Verksamheten tycks inte ha varit framgångsrik. Vidarstiftelsen har tillskjutit medel. Frötallen AB är ett bolag som byggt en vatten- och avloppsanläggning i Järna, och som därutöver bedriver entreprenad- och agenturverksamhet på fastighetsområdet.

En stiftelses existensberättigande är ju att stiftelsens medel ska understödja sådana verksamheter och intressen som instiftaren angivit i ändamålsbeskrivningen (i detta fall, antroposofiska verksamheter, se ovan). År 2008 fördelade Vidarstiftelsen 22 442 185 kr som följer: undervisning och utbildning, 21 782 185 kr; hjälpverksamhet bland behövande, 10 000 kr; vetenskaplig forskning, 500 000 kr: främjande av vård och uppfostran av barn, 100 000 kr; samt övrigt, 50 000 kr.

När man handlar Saltå Kvarns varor (eller någon annan tjänst eller produkt som produceras av bolag som helt eller delvis ägs av antroposofiska intressen) bidrar man förstås indirekt till att främja antroposofiska verksamheter. Oavsett vilka de övriga 15 stiftelserna som ägar Saltå Kvarn är, kan man räkna med att antroposofiska stiftelser är inriktade på att främja antroposofiska ändamål. Det framgår med all önskvärd tydlighet av ändamålsbeskrivningarna för så gott som samtliga av de stiftelser jag listade i det tidigare inlägget. Jag har svårt att se varför detta skulle vara något stort problem. Jag kan inte se varför Saltå Kvarn skulle vilja trivialisera betydelsen av ägarintressena — men jag kan samtidigt inte heller se att det skulle spela så stor roll för en utomstående att det finns sådana antroposofiska ägarintressen bakom Saltå Kvarn. Jag har ingen aning om hur man, till exempel, undviker att köpa varor som transporterats på lastpallar tillverkade av Plymouth-brödernas företag. Och alla andra rörelser som är lika knasiga som — och knasigare än, desvärre — antroposoferna, vilka företag äger de? Det är ändå ganska sällan jag som konsument har någon aning om det. För det mesta är det alldeles för krångligt att ta reda på. Skillnaden med antroposofiska företag som Saltå Kvarn och Weleda är att den antroposofiska kopplingen är relativt tydlig redan utan att man vet något om ägarförhållandena. Just antroposofin — så som i estetik, demeter-märkning och så vidare — är ju självt en del av säljargumentet och identiteten, vare sig det uppfattas som positivt eller negativt.

16 thoughts on “antroposofiska stiftelser — vidarstiftelsen

 1. Jag tycker det är rätt problematiskt att stödja en rörelse som förtrycker barn och funktionshindrade. Därför försöker jag att undvika inköp av mjöl och andra produkter från Saltakvarn både privat och i mina företag. I och för sig är vi efter systembolaget Sveriges största försäljare av trappistöl till privatpersoner……

 2. Ja, alltså, jag kan förstå om man tänker så. Jag totalvägrade att köpa en enda produkt antroposofiska företag. Helt enkelt för att jag inte ville stödja en rörelse som behandlat mig så illa (en tämligen egoistisk reaktion, i sin enkelhet…). Sedan har jag väl kommit fram till att det kanske inte är så viktigt som jag föreställt mig. Varken i ett vidare perspektiv eller för mig personligen.

  Och de senaste dagarna, när jag satt mig in i Steneken AB, har jag insett att jag bor “omringad” av flera Steneken-fastigheter — och att jag handlat i butiker i de fastigheterna många gånger. Även då har jag ju indirekt stött Vidarstiftelsen — helt utan att ha vetat ett dyft om det!

  Hur som helst, jag har fått för mig att jehovas vittnen och pingstfolket också äger företag — jag vet bara inte vilka. Det är där kruxet ligger. Det vore för enkelt att säga att man bör bojkotta Saltå Kvarn. Eller, rättare sagt, jag skulle inte kunna säga det — inte just nu, jag kanske ändrar mig, det har ju hänt förr — eftersom det skulle kännas som dubbelmoral. Ja, ännu mer så eftersom jag själv köper deras produkter… Och andra antroposofprodukter, dessutom.

  Det är väl på ett sätt ett mycket större problem att det allmänna köper tjänster från vårdföretag, institutioner, skolor med mera som använder antroposofiska metoder.

 3. I Saltås fall handlar det för mig om 3 saker, a att man stödjer antroposofin, b att man stödjer ockulta produktionsmetoder och c att saltå är en reklampelare för antroposofin. De flesta fastighetsbolag har inte den problematiken, dessutom är det där svårare att välja som hyreskund. I saltås fall finns det alternativ att köpa.

  Hur är det egentligen med Kung Markatta AB /Ekomodern AB är den antroposofägd?

 4. Absolut. Alla 3 sakerna gäller. Man handlar ju av antroposofin. Man stödjer dessa produktionsmetoder (vad gäller de biodynamiska varorna). Vad gäller det tredje så är det ju så att — det tror jag i alla fall — de får människor att “acceptera” antroposofi utan att veta särskilt mycket om det, så visst är de en reklampelare. Det gäller väl främst Saltå och Weleda. (Och verkligen inte fastighetsbolagen. Deras verksamhet är ju inte synlig så.)

  Det tror jag inte att Kung Markatta är. (Ekomodern AB ser ju i sin tur ut att ägas av ett annat bolag Interaktör AB.) De sysslar ju inte alls med biodynamiskt, och inga av deras produkter är ju demeter-märkta. Och om man ser till personerna där så är det inga jag känner till — men å andra sidan, det behöver inte betyda något. Sedan tittade jag på Kung Markattas hemsida också och deras estetik var ju verkligen inte antroposofinspirerad alls.

  Jag brukar i och för sig köpa Kung Markatta ibland, men jag tycker de är sämre än Saltå… (haha, ibland undrar jag om jag är galen).

 5. “Jag tycker det är rätt problematiskt att stödja en rörelse som förtrycker barn och funktionshindrade.”

  Vilka paranoida dumheter!

  Pappan

 6. Tja, jag är förmodligen fel person att tillbakavisa det Take skrev. Jag menar, för mig var rörelsen förtryckande. Då. Mot mig. Men jag vet inte på vilket sätt det gagnar mig att ändra mina konsumtionsmönster i dag. Det där är knepigt.

 7. En sak är antroposofin som filosofi, en annan är de som kallar sig antroposofer och som styr och ställer i Järna. De som är med i många av dessa antroposofiska stiftelser, är samtliga (med få undantag) gubbar utan formella utbildningar, som är precis lika kåta på pengar och makt som vilka gubbar som helst. Skillnaden är bara att de döljer sig bakom ideologier och därmed legitimera sina rakt igenom skumma affärer! Dessutom hänger många stiftelser ihop på olika sätt och många av medlemmarna är släkt med varandra. Flera antroposofiska stiftelser har fått generösa bidrag av landsbygds utvecklings projekt och det känns ju lite konstigt med tanke på alla ekonomiska tillgånger som redan finns i dessa stiftelser.
  Järna Kulturforum AB, är ett aktiebolag under Vidarstiftelsen och använder sig av volontärer när man anordnar utställningar. Otroligt att någon vill vara volontär i vinstdrivande bolag, där direktörerna kör omkring i stora feta bilar…..
  Nej, enligt mina erfarenheter är många av dessa stiftelser hel skumma och det går absolut inte att lita på deras “goda syften”. Janne Josefsson borde komma ut till Järna och kolla läget lite.

 8. Nämen vänta här två sekunder. Det finns en sak här som jag tycker kan vara mer relevant än resten: statsbidrag till landsbygdsutvecklingsprojekt om det är på det viset att dessa statsbidrag försnillats för andra ändamål än de var avsedda. (Så vitt jag känner till — detta är dock inte hundra — är inte mottagarens finansiella status det som avgör om sådana bidrag utbetalas. Dvs, man kan mycket väl ha rätt till sådana bidrag oavsett.)

  I övrigt förekommer en rad uppgifter som sammantagna ska ge ett slags bild av… vad?
  Varför har direktörerna feta bilar? Finns det oegentligheter bakom dessa feta bilar? Att det finns antroposofer som lyckats göra sig pengar genom näringsverksamhet är knappast någon hemlighet; det är bl a därför Vidarstiftelsen alls existerar. Det finns också de som åkt i feta bilar. (Porsche var väl antroposof.) Att ha dåligt med pengar är inget tecken på att någon är en ‘riktig’ antroposof. Ekonomiska resurser betyder inte att någon bara ‘kallar’ sig antroposof, vederbörande kan mycket väl vara antroposof. På riktigt.

  På vilket sätt döljer sig dessa gubbar bakom antroposofin för att göra skumma affärer? På vilket sätt är affärerna skumma? Vilka är tecknen på att antroposofin bara är en bra kuliss?

  Vad skulle Janne Josefsson egentligen göra i Järna?

  Kolla upp vart pengarna till landsbygdsutveckling gått? Om de har givits utan att mottagaren haft rätt till det? Om de har hamnat i fel fickor? Nå, det är kanske en god idé — jag har dock ingen aning.

  Genomföra något slags privatutredning om oegentligheter mot dessa direktörer? Det låter ju som att, om det låg någonting bakom detta, det i så fall snarare är en polisfråga?

  Att Vidarstiftelsen har finansiella resurser är i sig inget konstigt (om än de är överraskade mig med sin storlek — detta är som sagt en rörelse som baklagar sig över fattigdom). Två betydelsefulla anledningar till det är givetvis ursprungsdonationen och förvaltningen av den — bl a genom aktieinnehav i Saltå Kvarn, som mig veterligen tjänar pengar helt lagligt.

  Att stiftelserna sinsemellan har ett samband — t ex genom att styrelserna överlappar eller att folk är släkt med varandra — är inte nödvändigtvis något konstigt heller.

  (Ingens goda syften går att lita på. Och det som är gott för en, är inte nödvändigtvis gott för en annan. Det är värt att tänka på att dessa stiftelsers syften är att verka för antroposofiska intressen. Det är inte alltid något som andra människor håller med om är ‘gott’, men det är fortfarande helt ok och precis som det ska vara.)

  (Ps. Om man ska leta ogentligheter skulle jag börja inte hos Kulturforum Järna utan i de av Vidarstiftelsen äga fastighetsverksamheterna. Hur ägs och förvaltas hyresfastigheterna i innerstaden, bl a här på Östermalm? Vilka tilldelas våningar där? Hur och till vem säljs fastigheterna vidare? Om nu någon orkar rota i det, så tror jag chansen att hitta något intressant där är betydligt större än i Kulturforum Järna. Bara en intuition…)

Comments are closed.