thomas lerner, dagens nyheter och antroposofin — del II

Ok. Nu gör jag mig skyldig till något som ser lite ut som quote-mining, men jag tycker att det är berättigat. Jag vill visa hur Dagens Nyheters journalist Thomas Lerner faktiskt skriver om antroposofin och relaterade ämnen. I mitt tidigare blogginlägg återfinns en lista med länkar till några av Lerners artiklar (det är andra artiklar än de som nämns i detta inlägg).

Fall 1. Dagens Nyheter gratulerar den antroposofiske läkaren Christian Osika med rubriken: Alternativ medicin har framtiden för sig. 2005-12-29. Thomas Lerner skriver hyllningen (men noterar, roligt nog, att Osika faktiskt har dömts — av HD till och med — för “olovlig tillverkning” av antroposofiska perparat). Alternativmedicin är prima vara, detta är inget citat utan Lerners egna analys:

“I dag dignar hyllorna i landets hälsokostbutiker av olika naturmediciner och preparat. Fler och fler högskolor har kurser om alternativa behandlingsformer.”

Och utan vidare noterar Lerner:

“[Osika] började läsa medicin i Wien inspirerad av filosofen Rudolf Steiner, som lagt grunden för den antroposofiska människosynen. Övertygelsen om den sammansatta människan växte, och han upplevde en stark närhet mellan kroppen, själen och anden.”

Tja, det är ju en hyllning, inte en kritisk artikel, men ändå…

“Antroposofernas skeptiska inställning till vaccinering mot mässling och andra barnsjukdomar har mött hård kritik. Kommentar?
– Årets Nobelpristagare i medicin blev utskrattade när de hävdade att magsår orsakas av en bakterie.”

Fall 2. Är det en slump att just Lerner träffar på så många intervjuobjekt som har sprudlande lovord till antroposofin? 2008-06-23, Tröst för kropp och själ gav framtidstro:

“Så praktiserade hon en sommar i antroposofisk trädgård. Hon beskriver det som helt makalöst.”

Fall 3. Ett frö till nytt liv: “I trädgården finns drömmen om paradiset”, 2006-05-31:

“Efter gymnasiet arbetade [Lars Krantz]  som vårdare på ett hem för förståndshandikappade barn och ungdomar. Det hade en antroposofisk inriktning och han fascinerades av personalens hängivenhet och respekt för ungdomarna.”

Fall 4. Lerner om Christian Osika (redan nämnd ovan), Doktorn ordinerar rörelseterapi, 2001-01-02.

“Han ordinerar rörelseterapi, någon insmörjning eller ett naturläkemedel. Hela tiden handlar det om att stödja kroppens egna läkande krafter.”

“Många läkare vill ha alternativ att erbjuda till den traditionella vården och inom högskolan anordnas kurser om naturläkemedel. Mycket har hänt sedan Christian Osika för tjugofem år sedan dömdes till dagsböter i Högsta domstolen för att ha främjat “olovlig tillverkning av antroposofiska läkemedel”.”

“I samband med pensionsdagen gav han ut en bok på eget förlag om sina tankar kring den antroposofiska medicinen, den som under senare år väckt nyfikenhet både bland personer verksamma i den normala vården och ansvariga landstingspolitiker.”

“Christian Osika menar att värmen i kroppen och själen hänger samman och är ömsesidigt beroende av varandra. Han hävdar att många så kallade “varma sjukdomar” som ökar kroppstemperaturen blivit lindrigare under modern tid. Det handlar om inflammationer som scharlakansfeber och reumatism. Däremot ökar de “kalla sjukdomarna”, hjärtproblem och tumörsjukdomar som cancer.”

En tillstymmelse till kritik kanske man kan skönja i den enda kritiskt (ja, det är ju relativt, men…) sinnade frågan från Lerners sida, nämligen den sista, där han nämner att “det låter en aning flummigt?” Varpå Osika får sista ordet, med en kommentar som avslutas som följer:

“Metoder som bygger på att vi stödjer de egna läkande krafterna är ofta lika verksamma utan onödiga biverkningar. Är det flummigt?”

Fall 5. Lerner skriver om pengar. Han gav bort miljoner är titeln på en text om antroposofen Frans Carlgren. 1996-12-23. Artikelns första stycke efter ingressen lyder (slår an en idealiserande klang, kan man nästan tycka):

“Han skänkte bort nästan hela sin förmögenhet. Han arbetade under många år utan lön i en skola. Nu ser han ett Sverige där habegäret och egoismen breder ut sig.”

“Redan i unga år blev han intresserad av antroposofi. Denna livsåskådning, grundad av den österrikiske naturvetaren och filosofen Rudolf Steiner, ser inte någon motsättning mellan naturvetenskapen och tron på en andlig verklighet.”

Ja, men det finns en motsättning mellan vetenskapen och stora delar av antroposofin. Och motsättningen har med metod att göra, faktiskt inte enbart innehåll. Men notera att Lerner inte på något vis antyder att det saknas överensstämmelse mellan vad antroposofin ser och vad som är fakta.

“Så bestämde han sig för att donera gården till en stiftelse som skulle driva jordbruket i biodynamisk anda. Stiftelsen har senare också fått stora aktieinnehav i gåva och i sin tur slussat pengar vidare till den antroposofiska rörelsen i Järna. De har kommit till nytta i ett “större sammanhang”, som han uttrycker det.”

“Under många år som lärare i samhällskunskap på en fristående waldorfskola med synnerligen knackig ekonomi tog Frans Carlgren inte ut någon lön.”

Nej, just det, knackigt var det.

(Off topic, men jag kan inte utelämna denna kommentar av Carlgren: “- Mitt handlade bygger på hur jag ser på människans uppgift i det jordiska livet. För mig är människan i grunden en andlig varelse. Vi har levt i en annan värld innan vi föddes, i andra existenser. En sådan tro, ett sådant synsätt, färgar givetvis av sig på det sätt jag valt att leva.”)

Anmärkningsvärt är att Carlgrens redogörelser om tillvaron och sina val och antroposofins tankegångar refereras okritiskt och beundrande. Jag tycker i och för sig att det är kul att läsa vad Carlgren säger, men Lerner saknar kunskap (eller — och det är väl en troligare förklaring — vilja) att sätta in detta i ett sammanhang av något slag.

Fall 6. Allt måste rymmas i guds trädgård. 2006-07-23. Lerner hittar en kändis som tycker att antroposofisk verksamhet är fantastiskt. Vilken slump. Kändisens barn verkar gå i samma waldorfskola som Lerners.

“En man, en kvinna och flera små barn i samma ålder går förbi parkbänken. Henrik Schyffert tystnar och följer barnen länge med blicken. Hans och hustrun Beas barn går på den antroposofiskt inspirerade förskolan Lillgården i Bromma. Till hösten börjar äldsta sonen Janne på Kristofferskolan, som även den bygger på waldorfpedagogikens grund.
– Människor som arbetar med en speciell pedagogik blir ofta engagerade. Jag vet inte så mycket om antroposofi och sånt, men har sett hur fantastiskt det är på Lillgården.”

Jag vet inget om det, men det är fantastiskt. En följdfråga kunde ju vara — varför placera sitt barn i en miljö man inte vet något om, en verksamhet som styrs av en ideologi man inte känner? Men inte.

Fall 7. Färgspråk: starka färger dåligt på jobbet. 2005-08-18.

“Inom antroposofin, en lära om människan grundad av Rudolf Steiner i början av 1900-talet, är färgen en grundbult. Den är central i arkitektur och i den medicinska vården. Färg använd på “rätt” sätt anses ha en läkande och utvecklande roll.”

Det viktiga att notera här är den okritiska och oreflekterat naiva definitionen av antroposofin: “en lära om människan”. Sedan fortsätter han dock med andra tramsläror, som feng shui.

Fall 8. Lerner skriver om mysteriedrama (ja, i Dagens Nyheter; mysteriedrama i modern tappning, inte en uppsättning av Steiners mysteriedramer, dock inspirerat av dem). Tro och existens: Mysteriedrama på liv och död. 1999-11-13. Mysteriedramat handlar om

“krocken mellan vårt nutida materialistiska samhälle och den andliga världen. Unga människor som tror sig ha full kontroll över sig själva och sina liv möter något som inte går att förklara i ord. Det handlar om hur översinnliga krafter kan påverka den jordiska verkligheten.”

Sedan skriver han om Steiner som

“menade att människan genom en inre skolning kan få kontakt med en översinnlig verklighet. Det kan ske genom noggranna naturiakttagelser samt meditativa och moraliska övningar.”

(Mot vilket man inte direkt kan invända.) Han kallar Steiner filosof. Ok. Det kan passera. Men mer lämpliga epitet kan man ju tänka sig. Steiner var ju skolad i filosofi — han doktorerade i filosofi. Men trots det kommer det ju den tiden då han blev teosof och senare antroposof, och där har han ju lämnat den akademiska biten bakom sig. Han är ockultist. Han är esoteriker. Förvisso mångssysslare, men man lämnar mycket utanför när man beskriver honom som filosof.

Jag rekommenderar dock, givetvis, att man läser artiklarna i deras helhet, och gärna läser andra artiklar skrivna av Lerner. Jag vidhåller det, som jag påpekar i kommentaren till mitt tidigare inlägg, nämligen att Lerners artiklar inte är kvalitetsmässigt vad man kan (rättare: vad jag) förvänta av en tidning som Dagens Nyheter.