antroposofiska forskningsstiftelser

Redan i ett tidigare inlägg har Vidarstiftelsen beskrivits. Förutom Vidarstiftelsen finns en rad antroposofiska stiftelser vars ändamål är att främja den typ av forskning som den antroposofiska rörelsen finner på ett eller annat sätt vara nödvändig; det finns också möjligheter för en rad stiftelser att udnerstödja utbildning. Sedan bör man inte heller glömma att, vad beträffar den antroposofiska läkekonsten, många av de använda preparaten marknadsförs av företag, som Weleda AG och Weleda AB i Sverige, vilka själva har resurser för sin forskning. Dessutom finns praktiskt orienterade så kallade sektioner vid Goetheanum, och därtill finns stiftelser såväl internationellt som nationellt. Som visades i blogginlägget om skolstiftelserna, har många av de stiftelser, som i första hand inriktar sig på verksamheten i en viss waldorfskola, även de möjlighet att understödja antroposofiskt inriktad forskning i allmänhet — närmast till hands ligger förstås den pedagogiska forskningen. Ett exempel är Nibblestiftelsen som bland annat ska främja “vetenskaplig forskning” även om detta inte är det främst angivna ändamålet. Ett annat exempel är Stiftelsen Solåkrafonden. Ett ytterligare, knutet till den biodynamiska verksamheten, är Ytter Enebystiftelsen.

I denna bloggpost kommer det att handla om svenska antroposofiska stiftelser som i huvudsak eller i första hand är inriktade på just forskning om och “högre” utbildning i olika antroposofiskt orienterade ämnen. Forskning som den antroposofiska rörelsen gärna utger sig för att själva inte kunna bekosta. Detta gäller i synnerhet medicinsk och pedagogisk forskning, där basverksamheterna (skola och vård) helt eller delvis bekostas av allmänna medel. Härefter följer således en kommenterad uppräkning av i sammanhanget aktuella stiftelser, den redan diskuterade Vidarstiftelsen undantagen. (För uppgifter om stiftelsernas förmögenheter hänvisas till tidigare blogginlägg, nämnt ovan. De är dock även här uppställda i storleksordning, det vill säga, förmögnast först.)

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden, som har till

“huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning såvitt avses barn och ungdom.”

Av denna beskrivning följer inte att stiftelsen främjar de antroposofiska verksamheterna specifikt. Dock är så fallet. Stiftelsen finansierade exempelvis Dahlin-rapporten, där syftet var uppenbart: att producera ett material, ett underlag, som framställer waldorfpedagogiken i bättre dager. Ansvarig var Bo Dahlin, uttalat positiv till och med en okritisk hållning till waldorfpedagogiken och därtill medlem i Antroposofiska Sällskapet. Frans Carlgren, ledande antroposof och waldorf-“pionjär”, är ledamot i styrelsen för Kempe-Carlgrenska Fonden (uppgift januari 2008).

Länk till stiftelsens hemsida, som dekorerar sin första sida med ett fotografi av Stockholms Universitet (som ju kickade ut just waldorfpedagogiken — därför att den saknar vetenskaplig grund).

Stiftelsen Biodynamiska Produkter (länk), vars huvudsakliga verksamhet är handel med och förädling av biodynamiska produkter, ska överlämna den vinst som uppkommer “såsom gåva […] till antroposofisk verksamhet med företräde för forskning, utbildning och upplysning inom den biodynamiska verksamheten.” Stiftelsen Biodynamiska Produkter står bakom Ekolådan som levererar biodynamiska och ekologiska livsmedel. Därutöver ägs Nibble Handelsträdgård AB av stiftelsen.

Stiftelsen Agape har som ett av sina ändamål att “främja vetenskaplig forskning.” Stiftelsen Agape var också medgrundare till Vidarstiftelsen.

Stiftelsen Vidarkliniken. (Ej att förväxla med Vidarstiftelsen.) Ur ändamålsbeskrivningen:

“Vid kliniken skall bedrivas forskning gällande de antroposofiska medicinerna och terapierna. Stiftelsen ansluter härmed till Naturläkemedelsutredningens (NLU, november 1975) rekommandation angående nödvändigheten av forskning på naturläkemedelsområdet. Forskning skall utföras av klinikens läkare och deras medarbetare. Utbildning i antroposofisk läkekonst skall ingå som ett viktigt inslag i klinikens verksamhet. Det förutsätts att medarbetare vid kliniken skall ha intresse av att utbilda sig i antroposofisk läkekonst. Det åligger stiftelsens organ att vårda ett samarbete med den medicinska sektionen av den Fria högskolan för andevetenskap, Goetheanum, med centrum i Dornach, Schweiz.”

Med Goetheanum i Dornach avses — om nu detta inte med önskvärd tydlighet redan framgår — det internationella högkvarteret för den antroposofiska rörelsen. Dess medicinska sektion återfinns här. Stiftelsen Vidarkliniken driver Vidarkliniken i Järna, Södertälje.

Stiftelsen Adda Svennedals Lantbruksfond i Järna har som uttalat syfte att stödja forskning och utbildning kring jordbruk.

Stiftelsen Rudolf Steinerseminariet. En stiftelse som måhända inte främjar forskning, men jämväl antroposofisk utbildning. Ur dess ändamålsbeskrivning framgår att den ska:

“genomföra en fri Högskoleverksamhet i synnerhet med unga människor med ett studium av Rudolf Steiners antroposofiskt orienterade andevetenskap som den huvudsakligaste uppgiften. Denna fria högskoleverksamhet vill vårda samarbete med Sektionen för allmän antroposofi vid den Fria högskolan för andevetenskap Goetheanum i Dornach, Schweiz. Initiativtagarna se i de sedan 1949 genomförda nordiska antroposofiska sommarmötena en historisk anknytning och vill bygga på de i Norden givna kulturella förutsättningarna.”

Termen högskola används här förstås i en mening som radikalt skiljer sig från dess gängse mening. Se även sektionen för allmän antroposofi vid Goetheanum.

Stiftelsen Skillebyholm, skall

“bereda undervisning företrädesvis åt ungdom i trädgårdsskötsel och jordbruk med biodynamisk inriktning samt näringslära. Stiftelsen har dessutom som ändamål att främja naturvetenskaplig forskning, särskilt sådan som bedrivs av Nordisk Forskningring för biodynamisk ordling eller eljest på antroposofisk grundval. Stiftelsen har vidare för avsikt att främja forskning vad avser förädling av biodynamiska produkter. Stiftelsens organ åligger att vårda samarbete med den naturvetenskapliga sektionen vid den Fria Högskolan för andevetenskap, vi Goetheanum, Dornach, Schweiz.”

Lägg märke till de oförenliga begreppen: naturvetenskaplig forskning på antroposofisk grund är inte möjlig, inte så länge begreppet naturvetenskap inte alldeles förvanskas. Man måste notera att en del av dessa stiftelsebeskrivningar är av en annan tidsepok, när det kanske framstod som mindre anmärkningsvärt att mystiker och ockultister försökte förena sina läror med såväl naturvetenskap som filosofi. Den naturvetenskapliga sektionens hemsida finns här.

Stiftelsen Rosendals Trädgård, ska

“driva en handelsträdgård vid Rosendal, Kungl. Djurgården, Stockholm, och att i samband med odlingen där bedriva forskning och utbildning, baserad på den biologisk-dynamiska odlingsmetoden. Verksamheten skall ske i samarbete med Rudolf Steinerseminariet i Järna och den biodynamiska linjen där, Nordisk Forskningsring, Järna samt Djurgårdsförvaltningen, Stockholm.”

Rosendals Trädgård är ett välbesökt och alldeles utsökt utflykts- turist- och promenadmål i Stockholm.

Skävestiftelsens

“ändamål är att främja och lämna understöd för utbildning coh vetenskaplig forskning företrädesvis inom biodynamisk odling, samt i samband därmed för utvecklandet av nya fruktbara former för kulturellt, socialt och ekonomiskt samarbete. Härvid skall stiftelsen verka utifrån de impulser som Rudolf Steiner har givit i antroposofin.”

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolans ändamål är

“att bedriva en högskoleverksamhet på antroposofisk grund omfattande utbildning och forskning inom bland annat pedagogik, konst och biodynamisk odling.”

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet har som ändamål:

“[a]tt bedriva vetenskaplig forskning, främst inom lantbruk och näringsfrågor, enligt den kunskapsteori som utarbetats av Rudolf Steiner.”

Stiftelsen har fått statsanslag, enligt Johan Wennström i Kvällsposten 2006-06-02:

“Tidskriften Folkvett, som ges ut av Föreningen Vetenskap & Folkbildning, avslöjar att partiet i förhandlingarna om statsbudgeten 2004 lyckades få igenom ett riktat basstöd till Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna med en halv miljon kronor per år. Sex år in i ett nytt sekel, som påstås vara präglat av upplysning, finansierar staten, på grund av ett makthungrigt fyraprocentsparti, krafter som anser att planeternas positioner ger goda skördar. Jag häpnar.”

Stiftelsen Phoenix understödjer bland annat “utveckling och forskning av antroposofiskt orienterad medicin, läkepedagogik och socialterapi.”

Stiftelsen Antroposofins Hus ska

“utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler för Antroposofiska Sällskapet i Sverige vad avser dess verksamhet att bedriva och understödja undervisning och forskning inom antroposofi och olika områden för tillämpad antroposofi …”

Antroposofiska Sällskapet (ideell förening).

Stiftelsen Frams ändamål

“är att driva och, eller stödja och utveckla antroposofisk orienterad verksamhet. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag eller lån, samt teckna borgen till stöd för forskning, pedagogik och vård. Men också till verksamhet som i sin grundläggande inriktning tar ansvar för människan, andra levande varelser och jorden eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter.”

Om Stiftelsen Nordiska Laboratorier sägs att dess ändamål

“är att bedriva och på annat sätt främja vetenskaplig forskning och undervisning. Särskilt skall beaktas medicinska frågor. I första hand skall sådan verksamhet stödjas som har sitt upphov och sin grund i antroposofien.”

(Oh, nu blev jag sugen på att börja skriva antroposofien i stället för antroposofin. Vore det töntigt?)

Gunvor och Åke Kumlanders Stiftelse

“har till sitt huvudsakliga ändamål att främja sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt forskning, varvid särskilt skall beaktas sådan verksamhet som föranletts av impulser från Rudolf Steiners Antroposofi med betoning på Eurytmi samt att stödja Vidarklinikens verksamhet.”

Det är, som redan påpekats, åtskilliga andra stiftelser som har till ändamål att främja forskning och utbildning inom olika antroposofiska områden. Den som vill veta mer kan använda länsstyrelsernas stiftelsedatabas (eventuellt med hjälp av den tidigare nämnda stiftelselistan).
__________________________
Edit, 2010-01-29: Se även Ekhagastiftelsen.