om skillnaden

Den föredömlige Christoph Lindenberg skriver:

En framställning av waldorfpedagogiken kräver att skillnaden mellan den antroposofiskt orienterade tolkningen av den mänskliga utvecklingen och den traditionella tolkningen tydligt anges. (Lindenberg, Ch. Waldorfskolan, s 40. Bonniers, 1977.)

Jag har svårt att förstå varför waldorfskolans förespråkare inte oftare anlägger ett sådant perspektiv på saken. De enda förklaringar jag på rak arm kan tänka mig är att man antingen inte förmår — därför att man inte besitter Lindenbergs kunskaper — eller att man inte vill — därför att man föredrar att tänka sig att Steiners utvecklingsmodell i huvudsak överensstämmer med den gängse. Möjligt är förstås att förklaringen återfinns i en kombination av dessa faktorer. Till skillnad från de flesta waldorfskolefantaster tycks det mig som att Lindenberg har kännedom om traditionella synsätt och konventionell pedagogisk forskning och att han förmår att relatera sina kunskaper till Steiners teser och förklara skillnaderna och likheterna mellan de steinerska idéerna och övriga.

Nu är förstås boken i fråga 35 år gammal, och kan givetvis inte läsas i syfte att ta del av aktuell forskning. Däremot är den bättre än mycket annat vad beträffar genomgången av waldorfskolan. Lindenberg är förvisso övertygad om waldorfskolans företräden — och boken kan sannerligen inte läsas som en kritisk exposé över pedagogiken — men till Lindenbergs fördel talar, att han besitter ett visst nödvändigt mått av uppriktighet och att han är förtrogen såväl med Steiners teorier som med konventionell pedagogik och forskning och att förmår föra någorlunda vettiga resonemang kring ämnet. Han försöker inte framställa Steiners modell som om den vore en allmänt accepterad realitet.

Dock är den waldorfskola han beskriver ett ideal och inte en faktisk verklighet. Om waldorfskolan vore det Lindenberg ville att den var, skulle dess problem vara avsevärt mindre och färre. Lindenberg var säkert en alldeles utmärkt lärare — såväl för sina kunskapers skull som för sitt intresse för läroprocessen. Kruxet är likväl att skolans kvalitet i alltför stor utsträckning är beroende av den enskilde lärarens kapacitet. Den antroposofiska utvecklingsmodellen och de pedagogiska idéer som härrör ur den är tyvärr alldeles inadekvata. Så i realiteten handlar det kanske mycket om hur den enskilde läraren förmår frigöra sig från det antroposofiska fundamentet. (Ett utmärkt argument för waldorfskolan att anställa lärare som har en konventionell lärarutbildning som grund i stället för enbart den antroposofiskt inriktade waldorfpedagogiska utbildningen.)

6 thoughts on “om skillnaden

  1. Yes, or the Steiner teachers should first qualify and practice in the state system as the anthroposophical doctors do.

  2. And then do their Waldorf training once they are already qualified.
    This may eventually happen in England when Gove wakes up.

  3. That’s a good idea, Falk. I think it would be the best way to increase the quality of education in waldorf schools — to organize it the same way as is the case with anthroposophical doctors. (Not that my confidence in anthroposophical doctors is very high, but that said, they do have a medical degree, something to stand on. Which is more than one can say of most practitioners of alternative medicine.) It would also, I assume, cure waldorf teachers’ common misconceptions about the ordinary school system. They tend to believe that state schools are awful places were children are deprived of a proper childhood. Some misconceptions are, I think, a result of unfamiliarity with other schools.

Comments are closed.