ekobanken och ‘samhällets förnyelse’

För någon vecka sedan publicerade Svenska Dagbladet en artikel om Ekobanken (och en annan så kallad alternativbank). Varför nämnde inte SvD Ekobankens bakgrund och ändamål? Jag noterar att artikeln inte med ett ord berör antroposofin, Rudolf Steiner eller andlighet alternativt livsåskådning ens i allmänna ordalag. Ekobanken är en antroposofisk bank, som bedriver sin verksamhet utifrån antroposofiska tankar och ideal. Andra banker som arbetar i enlighet med samma grundprinciper är Triodos, Cultura, Merkur, GLS och NEF.

I SvD säger Laurén, som företräder Ekobanken:

–Vi räknar också ekologiska, sociala och kulturella värden som vinst.

Vilka värden, mer exakt? Okritiskt återger SvD följande information:

Pengarna som sparas placeras så att de finansierar företag som bidrar till en sund social och ekologisk utveckling.

Frågan är vad ‘sund’ innebär i sammanhanget. I Ekobankens stadgar kan vi i 2 § läsa att:

Bankens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet. Banken skall i denna verksamhet särskilt arbeta med att lämna och förmedla krediter som främjar en sund utveckling av fria och allmännyttiga initiativ samt vid kreditgivning till privatpersoner stimulera till eget sparande. Grundvalen för bankens verksamhet är ömsesidighet. Banken vill verka utifrån de tankar om samhällets förnyelse som präglat Rudolf Steiners antroposofi. [PDF]

Samhällets förnyelse i enlighet med antroposofin, sålunda. Innebärande, bland annat, idén om social tregrening.

I 9 § står:

Minst en tredjedel av antalet styrelseledamöter skall vara medlemmar av Fria Högskolan för antroposofi inom Allmänna antroposofiska sällskapet.

Ekobankens verksamhet riktar sig först och främst mot antroposofiska institutioner och verksamheter, något som tydligt framgår av de dokument man ta del av på hemsidan. (Bland annat detta [PDF].)

One thought on “ekobanken och ‘samhällets förnyelse’

Comments are closed.