mässlingens mening och möjlighet (vidarklinikens råd)

Antroposofiska läkare har under årtionden gjort erfarenheten att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer fr a innebär möjligheter för barnet att mogna i sin kroppsliga och själsliga utveckling.

Så uttrycker sig Vidarkliniken i sin broschyr ‘Vård och behandling av mässling’ [pdf]. Vidare nämner kliniken en grupp föräldrar som ‘är mot vaccination därför att de i första hand är för mässling.’ Det är faktiskt en ovanligt sanninsenlig beskrivning. Det är fråga om en grupp föräldrar som delar den livsåskådning på vilken kliniken grundar sin verksamhet, föräldrar som väljer att behandla sina barns hälsa och sjukdom utifrån de antroposofiska idéerna. Mats Reimer kritiserar nu i en artikel på Dagens Nyheters debattsida Vidarklinikens råd och ifrågasätter om Vidarkliniken, med sin inställning i dessa frågor, bör åtnjuta offentlig finansiering. Han menar att Vidarkliniken åsidosätter smittskyddet och dessutom ger konkreta råd som, om de tillämpas, åsamkar barn lidande. Sanna Rayman, Svenska Dagbladet, frågar i dag med rätta ‘varför [vi] betalar för galna mässlingsråd’.

Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiskt inriktade sjukhus. Förutom sjukhuset i Järna, driver kliniken några läkarmottagningar, bland annat en i Stockholm. Ett flertal svenska landsting har vårdavtal med Vidarkliniken, och dess verksamhet bedrivs i stor utsträckning med offentliga medel. Den antroposofiska medicinen initierades av antroposofins upphovsman, den andlige ledaren Rudolf Steiner, för snart hundra år sedan. Hans mål var att skapa en medicinsk praxis som, utan att rakt av avfärda den kunskap som nåtts inom skolmedicinen, skulle tillföra en andlig dimension. Därför är också antroposofiska läkare, till skillnad från många andra av alternativmedicinens utövare, legitimerade läkare, något som Steiner var noga med, och de skulle dessutom ha en tilläggsutbildning i antroposofisk medicin. Utbildningen organiseras av den medicinska sektionen vid den antroposofiska rörelsens internationella högkvarter, Goetheanum, i Schweiz. Vidarkliniken och antroposofiska läkare tillämpar både den antroposofiska läkekonsten och mer konventionella medicinska metoder. Det kan förefalla sympatiskt, men den antroposofisk-medicinsk praxis är inte utan faror.

En sådan fara är uppenbar: de antroposofiska läkemedlen och terapierna saknar i mycket hög utsträckning evidens i gängse mening. Det finns alltså inte belägg för att de har effekt på de tillstånd de används vid; ett välkänt exempel är det antroposofiska mistelpreparat som används vid cancersjukdomar. Här avses effekt i rent materiell mening. Då den antroposofiska medicinen i tillägg till den fysiska dimensionen räknar med en andlig sådan, gäller det således också att ‘effekterna’ av antroposofiska metoder och läkepreparat kan hänföra sig till det andliga planet. Faran uppstår, till exempel, då patienten väljer den antroposofiska metoden i stället för den som rekommenderas inom skolmedicinen. De behandlingsråd som ges i Vidarklinikens mässlingsbroschyr är, i bästa fall, medicinskt meningslösa och, i värsta fall, skadliga. Föräldrar invaggas dessutom i tron att de är ofarliga, men ändå verksamma och därmed renderar annan medicinsk intervention onödig.

Grundläggande för den antroposofiska läkekonsten är den antroposofiska människosynen — det vill säga, synen på vad människan är, ur antroposofiskt perspektiv — och den därmed sammanhängande synen på sjukdom, samt på sjukdomens orsak och mening. Här skiljer sig också antroposofin radikalt från gängse föreställningar om människans natur och sjukdomars uppkomst och funktion. Den fysiska organismen är, enligt antroposofin, bara en del av människan. Människan har, utöver sin fysiska kropp, väsensled som, i materiell mening, är osynliga (eterkroppen, astralkroppen och det högre jaget). De är översinnliga, och kräver andlig träning för att kunna varseblivas. Sjukdomen kan, utöver de direkta fysiska orsakerna, också ha orsaker som är att hänföra till dessa immateriella dimensioner. Den fysiska kroppen är visserligen förgänglig, men människans högre väsensled genomlever upprepade jordeliv (inkarnationer). Den antroposofiske läkaren tar i sitt arbete hänsyn till samtliga mänskliga och andliga aspekter, sedda ur antroposofisk synvinkel, och också till patientens förflutna och framtid. En sjukdoms orsaker kan återfinnas i tidigare inkarnationer; dess efterverkningar sträcker sig över kommande.

När antroposoferna talar om ett medicinskt helhetsperspektiv på människan, avser de något som inte är omedelbart enkelt att greppa. ‘Helhetssyn’ låter sött, men inbegriper i det här fallet en livs- och människosyn som är svårsmält för många icke-antroposofer. Dessutom är detta ett andligt-filosofiskt fundament vars plats inom den offentligt finansierade vården kan och bör ifrågasättas.

På europeiska waldorfskolor — waldorfskolan är, som bekant, antroposofins pedagogiska gren — grasserar återkommande epidemier av smittsamma barnsjukdomar, framför allt mässling. Mässlingen har blivit en ovanlig sjukdom i utvecklade länder, men den skördar fortfarande många liv i områden där tillgången på vaccin och hälso- och sjukvård är dålig. Men även i Europa förekommer alltså än i dag epidemier, trots att sjukdomen varit på väg att utrotas. Bara under den senaste månaden har mässlingsepidemier förekommit i waldorfskolor i Tyskland och Belgien, och sjukdomen kan naturligtvis få fäste i alla miljöer där många ovaccinerade individer samlats. Vidarkliniken hävdar i sin mässlingsbroschyr att det är omöjligt att veta om vaccination har någon fördel framför sjukdom; detta är helt enkelt osant och missvisande, i alla fall i konventionell medicinsk mening. År 2008 uppgick dödstalet i mässling till 164.000, enligt WHO. Dödsfall är naturligtvis inte den enda risken; allvarliga komplikationer förekommer, och även i Europa kräver åtskilliga av de smittade sjukhusvård.

För antroposofiska läkare innebär emellertid mässlingen, liksom andra barnsjukdomar, ‘möjligheter för barnet att utvecklas.’ (Se Vidarklinikens broschyr.) Leg läk Jackie Swartz, som också är ansvarig för den redan nämnda broschyren, sätter vaccinationsprogrammet i fråga: ‘Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig?’ undrar han. Svaret är från hans sida ett otvetydigt nej. Barnsjukdomarna är ‘naturliga kriser’ som kan ‘påverka barnet positivt både på kort och lång sikt.’ (Källa.)

En till vaccination negativ hållning märks givetvis inte bara i den antroposofiska miljön, utan också i andra kretsar, som hyser andliga eller alternativmedicinska övertygelser, samt inom vissa religiösa grupper. Det finns också numer många föräldrar som blivit uppskrämda av talet om risker med vaccinerna; risker som antingen är obevisade (och ofta grundligt motbevisade) eller i annat fall gravt överdrivna.

Men vaccinmotståndet i den antroposofiska miljön är speciellt. I viss mån delar man argument med andra vaccinmotståndare, till exempel med andra tillskyndare av alternativmedicin; antroposofer har ibland ridit på vågen av allmän vaccinationsskepsis, men det är betydligt vanligare att man ser att andra alternativmedicinens utövare och anhängare hänvisa till antroposofernas vaccinföreställningar, än tvärtom. Likheterna mellan olika typer av vaccinmotståndare är ibland ganska ytliga. Antroposoferna har sina egna grunder att avstå vaccin, något av dessa grunder har redan antytts ovan. Dessa grunder måste oundgängligen uppmärksammas, då antroposoferna driver institutioner, där många ovaccinerade barn och unga samlas, och då de har sina egna vårdinrättningar och läkarmottagningar där, som vi ser av bland annat av Vidarklinikens råd om mässling, en vård bedrivs som, på skattebetalarnas bekostnad, motarbetar smittskyddet i samhället. Fristående läkare, som anlitas vid läkepedagogiska hem (också finansierade med skattemedel), ger uttryck för liknande (och värre) föreställningar.

Till detta bör läggas en annan faktor, nämligen den, att människor som delar ideologisk, andlig eller religiös övertygelse föga förvånande tenderar att bosätta sig i samma områden och dela sociala sammanhang med sina meningsfränder; detta utöver den dragningskraft som waldorfskolan utövar. På det sätt skapas kluster av ovaccinerade, också inom en befolkning där vaccinationstäckningen är hög — och i dessa kluster får sedan sjukdomar fäste och de blir centrum för epidemier. Det här gäller till exempel Järna-området, där en mässlingsepidemi härjade i början av 90-talet och där landets senaste polioepidemi (med drygt 25 insjuknade) inträffade år 1977.

Oavsett anledning — i det här fallet, särskilda föreställningar om människans natur ur andlig synvinkel — är det inte annat än oansvarigt av sjukhus och legitimerad sjukvårdspersonal att förespråka sådana här idéer. Samhället är beroende av att vaccinationsskyddet upprätthålls för befolkningen som helhet. Den offentligt understödda och finansierade vården bör ha som ledmotiv att motverka spridningen av farliga sjukdomar, inte att främja dem. För på den här punkten intar antropsoferna en otvivelaktig särställning med sina egna sjukhus, dess filialmottagningar samt andra praktiserande antroposofiska läkare (och sjuksköterskor). Antroposofernas läkare innehar också en särställning, och åtnjuter en auktoritet (som de inte alltid förtjänar), därför att de till skillnad från andra alternativmedicinutövare är legitimerade yrkesutövare. Detsamma gäller antroposofiska sjuksköterskor. Dessutom länder — vilket även Mats Reimer påpekar — Vidarklinikens ställning, som en del av den offentligt finansierade vården, dem en särskild trovärdighet och det kan säkert uppfattas som att klinikens råd i mässlingsfrågan är vederhäftiga och, i värsta fall, sanktionerade av landsting som ingått avtal med kliniken.

För att återgå till de föräldrar som vistas i den antroposofiska miljön och som har antroposofiska bevekelsegrunder till sitt vaccinavstående: det är, som ett citat i inledningen antydde, inte vaccinationen de är mot, utan mässlingen de är för. Visserligen ser de risker med vaccin, men till skillnad från ‘vanliga’ vaccinationsmotståndare är dessa risker inte främst att hänföra till eventuella biverkningar här och nu. Sådana världsliga faktorer är inte antroposofens huvudsakliga anledning att avstå vaccin. I stället undviks vaccinet därför att sjukdomen, i den antroposofiska föreställningsvärlden, förmodas ha en mening. Tolkningen av sjukdomen är här avgjort positiv, och detta gäller också för andra sjukdomar än barnsjukdomarna. Det finns, vid sidan av detta, ett potentiellt konspiratoriskt inslag i vaccinationsmotståndet, ett inslag som härleds till Steiner. Detta talas dock sällan om, och är (troligen) i sammanhanget mindre viktigt, men bör ändå tas upp. För enkelhets skull, kan vaccinationsmotståndets grunder sammanfattas i tre punkter.

 • När barnet genomlever en sjukdom, inträffar något i dess mognadsprocess, menar antroposoferna. (Detta nämns i mässlingsbroschyren samt i Swartz artikel, och är frekvent förekommande bland de antroposofiska argumenten.) Barnet kan göra framsteg i sin utveckling, och sjukdomen är ett naturligt steg i barnets liv. En modern antroposofisk källa berättar: ‘Children’s illnesses modify the body and make it more akin to the individuality inhabiting it. There is now greater com­patibility between the outer person (body) and the inner person (soul/spirit). The child becomes more stable, more enclosed. The fire/fever process sweeps away in­herent weaknesses, chronic colds, bed wetting, psychic problems – even, mother can attest to this.’ (Källa.) Sjukdomar som mässlingen kan alltså hjälpa barnet i dess mognad och främja dess ‘individualisering’. Här kan man inte undgå att utveckla den antroposofiska begreppsbildningen; vi har att göra med den odödliga ande som inkarnerar i den fysiska kroppen. Under uppväxten, sker utvecklingsprocessen i faser. Den inkarnerande anden måste bli ‘kompatibel’ med den kropp som föräldrarna och dess fysiska arv försett den med; genom febern individualiseras kroppen, det vill säga, den bearbetas eller tas i anspråk av barnets ande. ‘Genom febern övervinner barnet inte enbart mässlingsinfektionen, utan individualiserar också sin organism’, skriver de tyska antroposofiska läkarna i ett informationsblad om mässlingen. (Källa.) Den antroposofiska läkaren Michaela Glöckler, verksam vid den medicinska sektionen vid Goetheanum, instämmer i detta. (Källa, samt tidigare inlägg.) Steiner talar om att barnets andliga krafter under de första sju åren antingen delvis går under, den fysiska härstamningen tar så att säga över, eller så lyckas det barnet att bearbeta modellen, det vill säga sin fysiska kropp, och därmed att ‘låta det komma till uttryck som hon burit med sig ner’ (från den högre tillvaron, innan födseln). Detta är en andlig kamp och den manifesteras på det fysiska planet i form av barnsjukdomar. (Steiner, Karmiska sammanhang, band 1.)
 • Sjukdomen har en karmisk mening. Den berör den inkarnerande individualitetens förflutna och framtid. Sjukdomens orsak kan återfinnas i tidigare liv, i individens ‘biografi’, som det aningen kryptiskt brukar uttryckas i antroposofiska skrifter; dess karmiska efterverkningar kommer att framträda i kommande jordeliv. Karma bär inte bara på följder utan visar också mot framtiden, säger Steiner (Karmiska sammanhang, band 1). Det är människan själv som, på grund av sin karma, söker upp sjukdomen, ‘för att hon genom att övervinna den och utveckla de självläkande krafterna skall erhålla de krafter, som i det långa loppet leder hennes livsväg uppåt.’ Strax därefter talar han om sjukdomsförloppet som en väg för människan att bli ‘fullkomligare’. (Steiner, Karmas yttringar.) Effekterna av genomgången sjukdom eller av vaccinationen — som förhindrat sjukdomen, för det fall individen hade behövt genomgå den och, vaccinationen förutan, skulle ha genomgått den — kan därför sträcka sig långt in i framtiden, till och med in i barnets kommande inkarnationer. Barnets ‘bästa’ sätts här in i ett hisnande perspektiv. Dess hälsa här och nu är bara en detalj i en helhet av kosmiska proportioner. Vaccinationen kan därför, för den som ‘behöver’ genomleva en barnsjukdom, vara en otjänst. Sjukdomar uppkommer därför att den drabbade behöver dem, och ödet bör inte förhindras ha sin gång. Det är viktigt att påpeka att dessa idéer återfinns hos Steiner — men han uttalar också att det inte är rätt att hänfalla åt fatalism, och han har en hel del gott att säga om modern medicinsk vetenskap och dess framsteg (Steiner avled 1925). I praktiken blir resultatet något motsägelsefullt. Vad gäller denna punkt och ovanstående, se även dessa antroposofiska läkares synpunkter.
 • Slutligen finns en andlig, konspirationsteoretisk syn på vaccinationer. Vaccination skulle komma, förutspådde Steiner, att användas som medel varigenom man skulle söka göra mänskligheten immun mot insikter om det översinnliga. Vaccination skulle således orsaka materialism, något antroposofer skyr som pesten. Hurpass spridd denna konspirationsteoretiska idé är, är mig obekant. Den uttrycks i alla fall inte i allmänhet explicit av antroposofiska läkare, och jag betvivlar att den har någon större betydelse. Den är, detta till trots, inte helt väsenskild från idén att också den vanliga vaccinationen hämmar andligt framåtskridande, däremot är ju den senare inriktad på karmiska förhållanden och andliga angelägenheter, medan den konspirationsteoretiska idén profeterar om världsliga makters konkreta agerande under inflytande av ondskefulla andemakter.

Som det antroposofiska läkarförbundet påpekar (se referens här), var Steiner dock inte någon fullfjädrad vaccinmotståndare. Han höll sig visserligen med en lång rad besynnerliga idéer, och dessa har för det mesta tolkats som att vaccin är något som bör undvikas, i synnerhet vad gäller barnsjukdomarna. Vaccinationen kan motverka den andliga utvecklingen — till och med över flera inkarnationer — men samtidigt hävdar han att en riktig, andlig fostran uppväger de potentiellt negativa effekterna av vaccination. Vaccinationen är trots allt något materiellt, och det är fullt rimligt — om än det i förstone kan verka paradoxalt, i och med att Steiner ger sådana mängder konkreta råd för hur livet ska levas — att individuella strävanden på det andliga planet upphäver eller lindrar (påstådda) andliga skadeverkningar av rent fysiska företeelser som vaccination. I och med att han också förutspådde att mänskligheten gick mot en högre andlig utvecklingsnivå, kan man fråga sig om inte vaccinationsmotsånd, även sett ur det antroposofiska perspektivet, någon gång måste förlora sin relevans?

Å ena sidan talar Steiner om att ‘det ligger i den karmiska lagbundenheten att en sjukdom, även om den leder till döden gagnar människan, att sjukdom till och med i ett sådant fall har till syfte att föra människan högre.’ Vidare omtalar han döden som ‘en gåva från de högre andliga makterna.’ Å andra sidan påpekar han precis efteråt att det vore förmätet av människan, med sitt medvetande, att själv ställa sig ‘på denna högre ståndpunkt’; i stället är det människans skyldighet att hjälpa, och att hjälpa till läkning och bot. ‘Att främja obotligheten’, säger han, ‘för att [en människa] skulle kunna söka sin vidare utveckling i en annan värld’ är att påtvinga ‘den andra individualiteten vår vilja.’ Och det, menar han, är fel. ‘Detta innebär med andra ord, att vi måste göra så mycket som möjligt för att åstadkomma ett tillfrisknande. Ty alla åtgärder, som leder till hälsa, kommer från det medvetande, som är berättigat för vår jord.’ (Karmas yttringar.) I synnerhet den allra sista av det citerade skulle mycket väl kunna användas som argument till stöd för vaccination. Dessa uttalanden är dock tidiga; 1910 hade Steiner inte ännu skapat sin antroposofiska medicin.

Det antroposofiska perspektivet på sjukdomar i allmänhet, och barnsjukdomarna och deras förebyggande i synnerhet, ger anledning till oro. Först och främst därför att barn utsätts för onödiga risker och onödigt lidande, men också därför att svaga grupper riskerar att drabbas hårt i ett samhälle där vaccinationsskyddet inte upprätthålls och en epidemi uppkommer som en följd av vaccinationsmotstånd (av varierande kulörer, i detta sammanhang är antroposoferna bara en). Rika länder har dessutom ett extra stort ansvar att motarbeta dessa sjukdomar. En ytterligare anledning till oro gäller politikernas bristande insikt i vad de understöder och, än värre, att politiker som har kännedom ändå väljer att ge sitt stöd till dylika företeelser och verksamheter. Det är, i sista hand, politikernas ansvar att offentliga medel tilldelats en klinik som ägnar sig att motarbeta, i stället för att främja, såväl smittskyddsmål som hälsa och säkerhet. Det gäller också att landstingen förstår att ställa krav — och förstår vilka krav som måste ställas — innan de ingår avtal med fristående kliniker.

Det är, i fallet med vaccinationerna och motståndet mot dem, barnen och samhället som får betala priset för vuxnas andliga sökande och deras tillfredställelse i övertygelsen om översinnliga världar, tillgängliga endast för den initierade. Det råder ingen tvekan om att såväl föräldrar som läkare och övrig sjukvårdspersonal tror sig göra något gott gör barnet, både på kort och lång sikt. De gör ‘rätt’ enligt sin livvsyn. De föreställningar som berörts här hör snarare hemma i andliga och religiösa sammanhang än på läkarmottagningar och sjukhus, i synnherhet sådana som betalas helt eller delvis av det allmänna. Det kan hävdas att utbildade läkare har en skyldighet att veta bättre eller att, om inte annat, lämna sin världsåskådning utanför läkarpraktiken. Den antroposofiske läkaren har förvisso en rätt till sin privata andlighet, men den är inte längre läkarens ensak, när den inkräktar på hans eller hennes yrkesutövning. Här bör samhället förhålla sig kritiskt. Att myndigheter och landsting ställer sig bakom de föreställningar som företräds av Vidarkliniken — och som i någon mån kommer till uttryck i till exempel mässlingsbroschyren — kan inte utan vidare accepteras när dessa föreställningar medför konkreta risker.

*

Den här texten skrevs egentligen i ett annat syfte, men Mats Reimers debattartikel i Dagens Nyheter gav mig en ypperlig anledning att färdigställa den.

Läs gärna mitt tidigare inlägg om Vidarklinikens mässlingsråd.

Läs också vad Patrik Lindenfors skriver (inlägget finns också på Humanistbloggen) och Philip Wildenstam. Faktoider publicerar den text av Roald Dahl, som Sanna Rayman nämnde på SvDs ledarblogg.

30 thoughts on “mässlingens mening och möjlighet (vidarklinikens råd)

 1. Tack!

  Jag missade att Vidarkliniken har gjort ett uttalande:
  http://www.vidarkliniken.se/nyheter/artiklar/2011/06/vidarkliniken-avraader-inte-fraan-vaccination/

  Jag undrar dock hur Vidarkliniken resonerar. Problemet med deras mässlingsbroschyr är ju innehållet, och rakt inte om något direkt och konkret avrådande. Det vet vi väl alla att antroposofiska läkare säger att det är upp till var och en. Hela grejen gäller ju det informationsunderlag och de (andliga och andra) föreställningar som leder fram till beslutet.

 2. Man gör förvisso bäst i att hålla sig ifrån kommentarstrådarna hos DN, men här är en kommentar:

  ‘Jag ringde Vidarkliniken för att få råd om vaccinering mot mässling. De avrådde mig inte alls. Snarare betonade de att valet är mitt och min mans.Så jag tror inte på debattartikeln.’

  Det förvånar mig inte alls att de sa på det viset; jag hade kunnat förutspå just det svaret. Lätt som en plätt. Det är standard. Det gör dock inte innehållet i debattartikeln mindre korrekt. Det visar snarare att Vidarkliniken vet att de inte kan avråda från vaccination i direkta ordalag — och att de definitivt inte kan göra det till en för dem okänd som ringer upp. Antroposofiska läkare och kliniker och waldorfskolor och andra inrättningar säger ALLTID att det är upp till föräldrarna att bestämma. De kan föra ett samtal om det. De kan bidra till skapandet av en kultur kring anti-vaccin. Men det ingår att det alltid är föräldrarna eller individen själv som måste göra valet. Den broschyr som Vidarkliniken publicerade utgör bara ett möjligt underlag. Vidarkliniken vill inte hållas ansvariga för människors val — och knappt för de råd de själva ger. Antroposofin vill inte verka dogmatisk, därför tar den, trots all manipulation, varje tillfälle i akt att poängtera att envar gör ett fritt val.

 3. Hej Zooey, tack för en initierad analys. Jag lånar några av dina länkar till källor, hoppas det är OK.

 4. Det evigt återkommande problemet är att skeptiker och materialister såsom Alicia h, Mats R m.fl. saknar självinsikt, de är totalt omedvetna om sin andliga natur. Samtidigt har de, likt så många andra, villigt låtit sej hjärntvättats av den västerländska materialismen, och tar nu den för givet, som en självklar sanning.
  Så vad göra åt det? Man önskar ibland att någon med våld kunde slita ut dessa blinda hatspridare ur sina kroppar och tvinga dom att se sanningen. Att be dom att lära sej lämna sina kroppar för egen maskin är förstås lönlöst, de skulle nog hellre begå självmord än att riskera upptäcka att de haft fel hela tiden och de som de hatar mest av alla faktiskt haft rätt.

 5. Just nu pågår ett mässlingsutbrott i Frankrike. Hittills cirka 17000 insjuknade. Komplikationerna innefattar över 600 fall av allvarliga lungkomplikationer (lunginflammation), 20 fall av allvarliga neurologiska komplikationer (encefalit, meningit), vilket resulterat i minst åtta dödsfall sen 2010. Se länk.

 6. Låt oss upplysa vår anligt initierade kommentator om tre saker, nämligen att

  1. omoraliska handlingar har karmiska konsekvenser,

  2. våld är en synnerligen materialistisk lösning på ett andligt ‘problem’, och

  3. antroposofin påstår sig vara en frihetens filosofi — teoretiskt sett är det alltså så att individen själv, av egen fri vilja, ska beträda den antroposofiska kunskapsvägen och att vägen till andlig insikt aldrig, återigen teoretiskt sett, kan uppnås genom tvång.

 7. Detta hade jag helt missat:

  ‘Vidarkliniken ingår i Vårdval Stockholm, och landstingets chefsläkare Henrik Almqvist säger att kliniken nu måste ändra informationen på sin hemsida.’

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4542936

  (via: http://www.omvard.se/blogg/epidemier/varfor-finansiera-vidarkliniken/)

  Uppdatering: Mats Reimer har lagt ut en något utökad version av debattartikeln på Dagens Medicins hemsida!
  http://bit.ly/iS3AZt

  Det är riktigt att Vidarklinikens BVC nu drivs av Kirsten Nisted. Men familjer med barn kan naturligtvis anlita Vidarkliniken ändå, kliniken har ju husläkarmottagning och flera av läkarna är ju helt uppenbart vana vid att behandla barn… Vidarklinikens mässlingsråd, helt klart riktade mot barnfamiljer, publicerades dessutom efter det att Nisted tagit över Vidarklinikens BVC.

  Uppdatering (igen): Saken är ju den att landstingen borde ha fattat detta. Det handlar inte om att kliniken lagt ut dessa mässlingsråd. Det handlar om att kliniken tillämpar antroposofisk medicin. Det är där kärnan till dessa råd finns. Det är den som är kruxet som landstingen som betalar måste fundera över; det spelar faktiskt mindre roll vilken information som kliniken lägger ut på sin hemsida. Det som betyder något är den läkekonst man tillämpar, och Vidarkliniken är en antroposofisk klinik. Då kan inte landstingen förvåna sig över att den faktiskt tillämpar antroposofisk medicin och ger råd baserade på antroposofiska föreställningar — och just dessa mässlingsråd är faktiskt inte mer häpnadsväckande än något annat i den antroposofiska medicinen.

 8. Woof! ( english dog speak),
  This is a very acute analysis of the ethical issues around state funding of institutions committed to an anthroposophical ideology. I hope many anthroposophists will read it with an open mind. I particularly appreciate that you mentioned that Steiner did say WE HAVE TO TRY and cure illnesses. I don’t believe he was totally opposed to vaccination against diseases but the anthro. doctors have tended to interpret him that way. I believe, but am not certain, that only the Smallpox vaccine was widely available in his lifetime.
  I believe very strongly in using the MMR vaccine. I have known two people left with serious hearing loss following childhood measles and seen the way this has affected their whole lives.
  If a child has had the vaccine and then develops Measles, then perhaps one can say this is a Karmic event (because human intervention did not prevent it happening!) I can’t understand why anyone would NOT want to try and protect their child against, Smallpox, Polio, Diptheria, Measles, Mumps, Tuberculosis etc.

 9. Falk — thanks, and yes, the smallpox vaccine was available, and it’s possible it was the only vaccine. He wasn’t totally against it, as far as I can tell. He didn’t speak much about vaccines — perhaps because there was only the smallpox vaccine. And, I assume, latter day anthros have interpreted his views on the meaning of illness as though he would be against vaccines.

  I’ve been reading Karmas Yttringar. In one place he says: ‘Skyddsympning skadar ingen människa, som senare i livet efter ympningen får en andlig uppfostran.’

  This is Steiner in 1910 though, long before he co-founded anthroposophic medicine. He mentions smallpox vaccine occasionally in the book, and also other preventative measures.

  The funniest thing about this book is that you can use it and make a very powerful pro-vaccine case. Which I intend to! Because, if you want to pick and choose in your Steiner, you might as well pick and choose the parts that make most sense and cause the least suffering.

  ‘I believe very strongly in using the MMR vaccine. I have known two people left with serious hearing loss following childhood measles and seen the way this has affected their whole lives.’

  I think this sad fact is why so many people don’t ‘believe in’ the MMR vaccine anymore — there are fewer and fewer left who have seen the consequences of these diseases with their own eyes. In my grandparents generation, there were children who died in almost every family. From diseases we now think of as trivial. One change is that we have vaccines, of course, another is antibiotics (a blessing humans have not treated with respect, which is why we’re where we are — with bacteria resistent to treatment).

  ‘If a child has had the vaccine and then develops Measles, then perhaps one can say this is a Karmic event (because human intervention did not prevent it happening!)’

  Exactly. And it is pretty much what Steiner says too, on a related topic in this book. If a person dies despite intervention, it is up to the ‘higher powers’ (or something), but at least human beings have not tried to place themselves in the position of these higher beings or forces. You do what you can, and what you can’t do, you can’t do.

 10. Falk — actually, I forgot to say, this:

  ‘I particularly appreciate that you mentioned that Steiner did say WE HAVE TO TRY and cure illnesses.’

  is actually, sort of, a consequence of what I’ve heard you say a couple of times here — that karma is not just something you can use to justify non-intervention, it could as well be in a person’s karma *to intervene*. It is logical, if we can talk about logic in this context. And it is something Steiner does, indeed, say.

Comments are closed.