apropå terapier (antroposofisk biografisk terapi)

Sveriges Radio uppmärksammar ovederhäftiga terapier och ‘terapeuter’ med bristande etiskt medvetande. (Studio Ett, Ekot.) Samtidigt presenterar Psykologförbundet en broschyr om terapier som bedrivs av icke-legitimerade.

På antroposofiska Vidarklinken kan man få biografisk samtalsterapi. För patienter som tillhör Stockholms Läns Landsting gäller frikort. Den biografiska samtalsterapin bygger på antroposofisk människokunskap, skriver Vidarkliniken. Den kan hjälpa människor i ‘livskriser’. Vidare:

Det innebär att man räknar med psykologiska, sociala och spirituella dimensioner av verkligheten. Samtalsterapin arbetar med det förflutna, nuet och framtiden.

Den kan också kallas karmarådgivning. I människans biografi ingår, antroposofiskt sett, även allting innan födelsen till detta jordeliv och allting som kommer efter denna tillvaro. Med andra ord, upprepade inkarnationer och de inte oviktiga tidsperioderna mellan död och återfödelse.

Nya krafter för växande och utveckling kan frigöras. Människans jag kan få kraft att varsebli sina egna livserfarenheter och vinna en ny nivå av medvetenhet.

Människans jag är odödligt. En ny nivå av medvetenhet inbegriper, bland annat, medvetenhet om sådana aspekter av människan. Anspråken är inte dåliga; den biografiska samtalsterapin

arbetar för social förnyelse genom att hjälpa människor att tyda språket av sin egen livshistoria. Att hjälpa människor att se hur deras arbete med sina egna livsfrågor och uppgifter också kan lämna bidrag till hela mänskligheten.

För någon månad sedan innehöll Vidarklinikens presentation av terapin även följande; man hävdade att genom terapin

öppnas [dörrar] till områden som tidigare varit fördolda, områden där psykiska störningar och andliga insikter står sida vid sida och ofta förväxlas.

Detta citeradet jag i en tidigare bloggpost. I denna tidigare version medgav man också att terapin ‘förstår att det förflutna och framtiden når långt bortom detta livet’ och att den handlar om att patienten ‘vakna[r] upp inför sitt öde och sitt sanna vara.’ ‘Biografiska lagbundenheter’ nämndes, en referens till karmiska sammanhang. Det hävdades också att antroposofin är en vetenskap. Dessa stycken har uppenbarligen rensats bort, och jag frågar mig varför. Det är inte för att de var felaktiga. De var betydligt sanningsenligare än nuvarande version, även om de saknade en del i tydlighet och vad gäller konkret information.

Vilken utbildning har då biografiterapeuten?

Utbildningen är en 3-årig deltidsutbildning som är förlagd till England. Förutom kunskap om antroposofi motsvarar utbildningen svensk steg-1 kompetens i psykoterapi. Utbildningen är godkänd i England och av den Fria Högskolan i Dornach, Schweiz.

Det hade varit på sin plats att skriva att det handlar om den Fria Högskolan för Antroposofi (eller Andevetenskap). Inte heller lämnas någon ytterligare information om den treåriga utbildningen i England. Den ges av antroposofiska Emerson College (som befinner sig i ekonomiska svårigheter och har en osäker framtid) och beskrivs i den här broschyren.

Biographical Counselling aims to help people in life crisis enter into dialogue with their own life story. Through exploring the interweaving of past, present and future, people begin to read the language of their own biography, discover their essential life themes and tasks, and thereby find new strength and meaning for the future.

Biographical Counselling works at the border of healing and development, individual therapy and social renewal. It is based on the understanding that many of the questions and struggles that we meet in our individual lives are at the same time the development questions of our time, and that when we work on our own biography a contribution is made to the whole of humanity.

Vidare:

Biography work is a quest for meaning. It arises in human hearts out of the certainty that life itself and all human lives are of significance, and that the events and processes in our lives will reveal their meaning if we learn to observe them.

Ur kursinnehållet:

Biographical counselling in relation to the awakening of a new consciousness
The imagination of the human being out of spiritual science
The psychological and spiritual challenges that arise from the crossing of the spiritual threshold in our time
The inner development path of the biographical counsellor
Karma and psychology: the impact of early childhood on the development of the ‘I’
The meditative path of the biographical counsellor
The inner gesture and spiritual path of biographical counselling

Man behöver egentligen en antroposofisk ordbok för att läsa detta; som terapi eller vård är det obegripligt, som antroposofi är det gammal skåpmat, det vill säga, egentligen inget konstigt. Men det handlar om andlighet, inte om något som hör hemma i den allmänna sjukvården. Jag antar att SLL har överskott i psykiatribudgeten eftersom den antroposofiska biografiterapin bekostas. Att människor har rätt att ägna sig åt andlig och personlig utveckling av det här slaget, är väl i sig inte något att ifrågasätta. Däremot bör inte landstingen ha något med det att göra.

Huruvida den här terapin kan vara skadlig för patientens mentala hälsa är förmodligen individuellt. Den här presentationen av biografisk rådgivning tycker jag talar för att terapiformen, med sina vittgående existentiella ansatser, kan ha negativa konsekvenser för patienter som lider av psykiska sjukdomar sedan innan. Vidarkliniken pekade själv (i den tidigare beskrivningen) på förväxling mellan psykisk störning och andlig insikt. Öppnar man dörrarna till sjukdom eller till insikt, är frågan. Eller spelar det ingen roll? Både sjukdomen och insikten — som står sida vid sida — är av karmisk betydelse och till karmisk ‘nytta’.

I sommar håller biografiterepeuterna konferens på temat ‘att leva i en medvetenhet om karma’. I broschyren talas om att den mest akuta uppgiften för mänskligheten i vår tid är att utveckla medvetenheten om karma eftersom ‘we can act with clarity and commitment when we know what is required of us in each situation out of karmic necessity and freedom.’ På s 4 berättas om kurser i karma och livet efter döden, de andliga hierarkierna och deras inflytande på människan. Den litteratur som den biografiska terapin grundar sig på är avslöjande; denna terapiform är helt och hållet en antroposofisk angelägenhet.

*

Edit, 2011-06-20: Liv Landell skriver bra om detta i GT/Expressen.

3 thoughts on “apropå terapier (antroposofisk biografisk terapi)

Comments are closed.