uppdatering om vidarinstitutets och integrative care science centers ändamål

Som jag redan uppmärksammat i flera inlägg (1, 2) har det halvgamla Vidarinstitutet reinkarnerat som The Integrative Care Science Center. Både Mats Reimer (som skriver här om saken här: 1, 2) och jag har påpekat att Integrative Care Science Centers styrelse av individer med stark anknytning till den antroposofiska rörelsen. Vad det handlar om är ett namnbyte, men man verkar vilja ge sken av att man ändrat inriktning och nu är en organisation för komplementär- och alternativmedicin i allmänhet. Till exempel skriver Torkel Falkenberg i en kommentar till Mats Reimers senaste inlägg:

Hej Mats, tack för dina förslag till förtydliganden på vår nya hemsida http://www.integrativecare.se som ju är en nystartad och unik mötesplats om komplementär-, alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården!

Tittar man på ICs hemsida kan man läsa (och detta hör väl till ett av Falkenbergs förtydliganden på hemsidan, då den här informationen inte tidigare fanns med):

Vi hette tidigare Vidarinstitutet och vi vill med vår namnändring förtydliga att våra satsning går utöver den antroposofiskt inriktade vården.

Den är nystartad och unik men hette något annat förut. Nåja. Eftersom Vidarinstitutets forskningsstiftelse är vad namnet antyder, nämligen en stiftelse, kan man ju fråga om och hur denna kursändring är förenlig med det ändamål som anges för stiftelsen; en sådan ändamålsbeskrivning är stiftelsens styrelse skyldig att vara trogen. I den föregående inkarnationen, som Vidarinstitutets forskningsstiftelse, angavs för stiftelsen denna ändamålsbeskrivning:

Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.

Jag har tidigare citerat den i det här inlägget. Enligt Länsstyrelsernas stiftelsedatabas, lyder IC — Integrative Care Science Centers ändamålsbeskrivning föga förvånande — eftersom man inte så lätt ändrar en stiftelses ändamål — som följer:

Stiftelsen I C – The Integrative Care Science Center skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan. (Källa.)

Postadressen är fortsatt Vidarkliniken i Järna. Vidarinstitutets och ICs organisationsnummer är, som tidigare sagts, samma. I januari förra året hade Vidarinstitutet inga medel. I dag anges ICs förmögenhet ännu vara obefintlig. Finansieringen kommer från Vidarstiftelsen och en annan stiftelse och därutöver får man del i ett statsanslag som givits till Vidarkliniken. (Se här.) Det är talande att ICs (och tidigare Vidarinstitutets) ändamål är att främja forskning om antroposofisk vård, terapi och medicin. Och först i andra hand kommer andra former av alternativmedicinsk vård som inte är ‘direkt’ antroposofiska, men som är förenliga med ‘stiftelsens värdegrund’. Stiftelsens värdegrund. Det är förstås en retorisk fråga, men vilken värdegrund tror ni kännetecknar en stiftelse vars ändamålsbeskrivning låter som ovanstående? Jag har tidigare skrivit om Vidarstiftelsen, och det finns ingen anledning att upprepa sig allt för mycket. Men Vidarstiftelsen har naturligtvis också ett ändamål som dess funktionärer måste respektera. Vidarstiftelsen kan bara dela ut pengar till sådana projekt som faller inom de ramar som är uppsatta i stiftelseurkunden, och i Vidarstiftelsens fall är de mycket tydligt antroposofiska. Återigen är det värt att titta i ändamålsbeskrivningen för att ta reda på vilken typ av projekt och verksamheter stiftelsen får främja:

Stiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva verksamhet av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna eller som avse att sprida kännedom om antroposofien eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter.

Vidarstiftelsen är god för 625.614.023 kr och dess finansiering av IC är troligen helt oundgänglig för ICs existens. Det råder ingen tvekan om vilka ändamål som Vidarstiftelsen ska främja: antroposofiska ändamål och verksamheter som står på antroposofisk grund. Sådana projekt som inte bedrivs ‘enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna’ kan knappast komma på fråga. Nu har IC även en annan finansiär, som för mig är mer okänd. Det är alltså möjligt att Vidarstiftelsen kan rikta sina bidrag till de specifikt antroposofiska delarna av ICs verksamhet. Men detta ändrar inte det faktum att även ICs egen stiftelseurkund anger den antroposofiska läkekonsten — och med den antroposofiska värdegrunden förenliga projekt — som sitt ändamål. Och ändamålet måste givetvis respekteras. Också om man av andra skäl — PR-mässiga, strategiska, politiska — vill ge sig själv en ny, piggare image. Det är i och för sig förståeligt; inte mycket har hörts om och från Vidarinstitutet under dess verksamhetstid. Att man inte presenterar stiftelsens ändamålsbeskrivning på hemsidan har kanske god grund, men den är trots det viktigare än det som där sägs. Det är lite samma fenomen som det att man presenterar verksamhetens frontnamn men inte närmare talar om styrelsens sammansättning (varken Falkenberg eller Finer berör det i sina kommentarer till Mats Reimers två bloggposter, inte heller finns någon information utöver själva namnen på hemsidan). Men det är styrelsen — sammansatt av individer hämtade ur den antroposofiska rörelsen — som har skyldighet att se till att stiftelsens verksamhet utövas i enlighet med stiftelseurkunden, vilken är tämligen tydlig med sin huvudsakligen antroposofiska inriktning.