Varför så svårt att tala om antroposofi? Ett svar på Anders Kumlanders debattinlägg

Det är en ödets ironi — eller är det karma? — att antroposoferna utsätts för så frekventa attacker av lögner och förtal. Över huvud taget är det spännande att kritik av antroposofiska verksamheter tycks näst inpå omöjlig; standardrepliken från antroposofisk sida är: lögner och förtal. Jag kan skriva detta utan att hålla med i all den kritik av antroposoferna som någonsin förekommit, och jag kan till och med tycka att det ibland har förekommit osakliga, eller till och med ondsinta, angrepp (kanske till och med från mig själv!). Men jag vet å andra sidan hur det fungerar: det är svårt att uttrycka något kritiskt, ty bland en del antroposofer är all kritik lögner och förtal. Det är som att rörelsen mår bättre av att i omvärlden se en fiende. Offerskapet förefaller vara meningsskapande. Så har det varit sedan Steiners tid.

Detsamma gäller den ständiga förbittringen över att antroposofin är missförstådd. Ja, men gör då något för att motverka missförstånden! Ställ er upp och förklara! Berätta! Vill inte, tycks det trumpna hypoteiska svaret på den hypotetiska frågan vara.

Inte heller i sin senaste text i Dagens Samhälle gör Anders Kumlander några nya ansatser att förklara; däremot gör han en del för att blanda bort korten. Texten innehåller två intressanta påståenden, som jag ska försöka bemöta. Det första går ut på att antroposofi inte är en religion. Det andra på att antroposofin inte allena är orsak till den lägre vaccinationstäckningen i Järnaområdet.

Det tycks ibland som att antroposofer försöker skapa intrycket av att antroposofin saknar ett innehåll, en substans, och av att det inte går att diskutera antroposofiska idéer. Men att var och en skulle vara ensamskapare till sin egen antroposofi är inte sant, inte ens om man tar i beaktande att det i slutänden är en individuell väg; de flesta antroposofer torde därtill ha ett visst förtroende för Steiners utsagor. En förhärdad materialist, till exempel, kan svårligen också vara antroposof, ens om vederbörande njuter av att leva med motsägelser. Det finns vissa grundläggande idéer, förutan vilka vi helt enkelt inte har att göra med antroposofi.

Vi kan beröra ett par tankar som är väsentliga just för den antroposofiska medicinska praktiken: den om att människan inte enbart är en materiell varelse, utan också en andlig, och den om att människan lever upprepade jordeliv och att hennes öde, över för jordemänniskan oöverblickbara tidsrymder, regleras av karma. Religion eller inte? Det är inte svårt att argumentera för att osynliga så kallade väsensled, reinkarnation och karma är övertygelser av religiös natur. Desto svårare att argumentera för deras vetenskapliga grund. Den andliga sfären faller per definition utanför naturvetenskapens metoder och lagar. Antroposofer vill se en annan, utvgidgad vetenskap, vilket måhända förklarar en del förvirrande luckor i debatten; man undviker helt enkelt att tala om det väsentliga och att förklara var man står, till förmån för att skyffla runt beskyllningar.

Kumlander har rätt i att det säkert finns människor i Järna som avstår från vaccinationer av skäl som inte har med antroposofi att göra. Men det betyder inte att det inte också finns de som avstår av skäl som har med antroposofi att göra. Apropå det religiösa: vaccination ifrågasätts utifrån antroposofin eftersom barnsjukdomarna hjälper barnet i dess inkarnationsprocess. Barnet, såsom andlig varelse, närmar sig successivt jordelivet, det vill säga, inkarnerar i sin fysiska kropp efterhand under uppväxten, och den kraftiga febern är en regulator i denna process, så att den fortskrider i hälsosam takt. Slutsats: det kan vara bra att få mässling. Vilket förklarar att antroposofiska läkare, bland andra Vidarklinikens Jackie Swartz, har kunnat framhålla barnsjukdomarnas betydelse för barnets utveckling.

Återigen, det finns antroposofer som väljer att vaccinera och det finns antroposofer, och andra Järnabor, som väljer att avstå av alla möjliga andra skäl, som en naturlighetsvurm eller föreställningar om vacciner som skadliga. Men det finns också en bakgrund till det specifikt antroposofiska vaccinationsmotståndet. En internationell sammanslutning för antroposofiska läkare har nyligen gått ut och uttalat att man inte vill förknippas med vaccinationsmotstånd. Gott så! Men att vi är där vi är, och att det ens varit påkallat, har sina skäl, skäl som man kan kalla religiösa.

Ur den antroposofiska människosynen och ur Steiners föredrag, framför allt de som relaterar till karma, kan man härleda synen på sjukdomar och epidemier som nödvändiga både i individens utveckling och för mänskligheten. Där finns samtidigt tankar om karma i förhållande till att förebygga lidande. Det intressanta är möjligen att ur ett tankegods, som trots allt existerar, och som kan diskuteras, kan man komma till olika slutsatser i konkreta frågor. Det är sant, som Kumlander skriver, att man inte kan “gömma sig bakom religion”. Men att inte vilja ta tag i de antroposofiska idéerna, och se och medge deras kraft, är väl också att gömma sig?

2 thoughts on “Varför så svårt att tala om antroposofi? Ett svar på Anders Kumlanders debattinlägg

  1. Hej. Det är ofta intressant att läsa det du skriver. Min fråga, i livet i stort och i dessa enskilda frågeställningar, har mer och mer genom åren kommit att innefatta; vad har detta för relevans? Och på det sättet har många av de antroposofiska tankegångarna fallit bort eftersom. Ta tv tittandet och skärmarnas liv. Ta 1-7 åringarna och deras förskoletillvaro. Ta vaccinationer; Steiners filosofier, ta vad du vill. Det kommer alltid finnas en del av barnen t ex som inte passar in i det som uttalas. Och då är det för mig inte relevant. Jag tror inte på en modell som passar alla. Det gjorde för ö inte heller Steiner ens, men av underliga anledningar har det framställts som att han gjorde det; och speciellt då i förskolan! Alla barn ska ha den där kosten t ex. Nej, det stämmer inte! Nån har hittat på det och alla har gått på det. Vad beträffar skärmar så ingår ju också var går gränsen? Är en halvtimme om dagen jättefarligt? Kommer mitt barn då att bli…ja VAD? osv. Det finns liksom inga följder av flosklerna. Blir det ett arimanskt monster? Hoppas du förstår vad jag menar. Mycket saknar relevans och tar upp så mycket tid och energi där denna rörelse hadd kunnat ägna sig åt så mycket nyskapande istället. Sånt som faktiskt vore relevant och bar lite frukt. Tack för ordet!

  2. Hej! Tack för din kommentar! Du har så rätt i att tid och energi hade kunnat användas bättre. Ibland har man i stället fokuserat och uppförstorat detaljer, som förmodligen inte alls förtjänade allt det engagemang som lades ned. T ex alla ganska rigida regler kring det konstnärliga. Vilka färger, vilka metoder, vilka former… osv. Vilka grejer som det är “fel” för ett barn att rita! Och tolkningen av det, vilket naturligtvis mestadels blir larvig spekulation. (Ritar han en bil? Hu, så ahrimanskt! Uppifrån? Inte inkarnerat än! Et c…)

    Samtidigt är det intressant hur dåliga de är på att plocka upp trender i samtiden. T ex ska det ju nu bli obligatoriskt med digitala “hjälpmedel” i förskolan. Om de inte fokuserade på Ahriman så mycket (om det nu är det de gör, och därför drabbas av handlingsförlamning ;)), så finns det ju mycket att säga till det. Och de är ju — eller snarare kunde vara — en motkraft mot/alternativ till dumidiotisk digitalisering. Inte för att si eller så många minuter skärmtid är (eller inte är) livsfarligt, utan för att det finns goda skäl att vara skeptisk mot en utveckling som tar digitaliseringens goda för givet när det egentligen saknas belägg därför, och egentligen mycket som talar emot. Är inte det lite märkligt? Och jag menar då inte att man ska stå och vara emot (eller rapa upp floskler, bevare oss…) — men utgöra ett exempel på att det finns andra sätt att göra saker på.

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s