uppdatering om vidarinstitutets och integrative care science centers ändamål

Som jag redan uppmärksammat i flera inlägg (1, 2) har det halvgamla Vidarinstitutet reinkarnerat som The Integrative Care Science Center. Både Mats Reimer (som skriver här om saken här: 1, 2) och jag har påpekat att Integrative Care Science Centers styrelse av individer med stark anknytning till den antroposofiska rörelsen. Vad det handlar om är ett namnbyte, men man verkar vilja ge sken av att man ändrat inriktning och nu är en organisation för komplementär- och alternativmedicin i allmänhet. Till exempel skriver Torkel Falkenberg i en kommentar till Mats Reimers senaste inlägg:

Hej Mats, tack för dina förslag till förtydliganden på vår nya hemsida http://www.integrativecare.se som ju är en nystartad och unik mötesplats om komplementär-, alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården!

Tittar man på ICs hemsida kan man läsa (och detta hör väl till ett av Falkenbergs förtydliganden på hemsidan, då den här informationen inte tidigare fanns med):

Vi hette tidigare Vidarinstitutet och vi vill med vår namnändring förtydliga att våra satsning går utöver den antroposofiskt inriktade vården.

Den är nystartad och unik men hette något annat förut. Nåja. Eftersom Vidarinstitutets forskningsstiftelse är vad namnet antyder, nämligen en stiftelse, kan man ju fråga om och hur denna kursändring är förenlig med det ändamål som anges för stiftelsen; en sådan ändamålsbeskrivning är stiftelsens styrelse skyldig att vara trogen. I den föregående inkarnationen, som Vidarinstitutets forskningsstiftelse, angavs för stiftelsen denna ändamålsbeskrivning:

Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.

Jag har tidigare citerat den i det här inlägget. Enligt Länsstyrelsernas stiftelsedatabas, lyder IC — Integrative Care Science Centers ändamålsbeskrivning föga förvånande — eftersom man inte så lätt ändrar en stiftelses ändamål — som följer:

Stiftelsen I C – The Integrative Care Science Center skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan. (Källa.)

Postadressen är fortsatt Vidarkliniken i Järna. Vidarinstitutets och ICs organisationsnummer är, som tidigare sagts, samma. I januari förra året hade Vidarinstitutet inga medel. I dag anges ICs förmögenhet ännu vara obefintlig. Finansieringen kommer från Vidarstiftelsen och en annan stiftelse och därutöver får man del i ett statsanslag som givits till Vidarkliniken. (Se här.) Det är talande att ICs (och tidigare Vidarinstitutets) ändamål är att främja forskning om antroposofisk vård, terapi och medicin. Och först i andra hand kommer andra former av alternativmedicinsk vård som inte är ‘direkt’ antroposofiska, men som är förenliga med ‘stiftelsens värdegrund’. Stiftelsens värdegrund. Det är förstås en retorisk fråga, men vilken värdegrund tror ni kännetecknar en stiftelse vars ändamålsbeskrivning låter som ovanstående? Jag har tidigare skrivit om Vidarstiftelsen, och det finns ingen anledning att upprepa sig allt för mycket. Men Vidarstiftelsen har naturligtvis också ett ändamål som dess funktionärer måste respektera. Vidarstiftelsen kan bara dela ut pengar till sådana projekt som faller inom de ramar som är uppsatta i stiftelseurkunden, och i Vidarstiftelsens fall är de mycket tydligt antroposofiska. Återigen är det värt att titta i ändamålsbeskrivningen för att ta reda på vilken typ av projekt och verksamheter stiftelsen får främja:

Stiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva verksamhet av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna eller som avse att sprida kännedom om antroposofien eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter.

Vidarstiftelsen är god för 625.614.023 kr och dess finansiering av IC är troligen helt oundgänglig för ICs existens. Det råder ingen tvekan om vilka ändamål som Vidarstiftelsen ska främja: antroposofiska ändamål och verksamheter som står på antroposofisk grund. Sådana projekt som inte bedrivs ‘enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna’ kan knappast komma på fråga. Nu har IC även en annan finansiär, som för mig är mer okänd. Det är alltså möjligt att Vidarstiftelsen kan rikta sina bidrag till de specifikt antroposofiska delarna av ICs verksamhet. Men detta ändrar inte det faktum att även ICs egen stiftelseurkund anger den antroposofiska läkekonsten — och med den antroposofiska värdegrunden förenliga projekt — som sitt ändamål. Och ändamålet måste givetvis respekteras. Också om man av andra skäl — PR-mässiga, strategiska, politiska — vill ge sig själv en ny, piggare image. Det är i och för sig förståeligt; inte mycket har hörts om och från Vidarinstitutet under dess verksamhetstid. Att man inte presenterar stiftelsens ändamålsbeskrivning på hemsidan har kanske god grund, men den är trots det viktigare än det som där sägs. Det är lite samma fenomen som det att man presenterar verksamhetens frontnamn men inte närmare talar om styrelsens sammansättning (varken Falkenberg eller Finer berör det i sina kommentarer till Mats Reimers två bloggposter, inte heller finns någon information utöver själva namnen på hemsidan). Men det är styrelsen — sammansatt av individer hämtade ur den antroposofiska rörelsen — som har skyldighet att se till att stiftelsens verksamhet utövas i enlighet med stiftelseurkunden, vilken är tämligen tydlig med sin huvudsakligen antroposofiska inriktning.

falsk flagg (om integrative care science center)

Mats Reimer skriver om Integrative Care Science Center, Vidarinstitutetets reinkarnation ni vet. Läs det. (Här är även mitt tidigare inlägg.) En av de intressanta och viktiga sakerna i det här sammanhanget är den ständigt återkommande frågan: varför önskar antroposofiska projekt, verksamheter och organisationer gömma undan sin koppling till antroposofi? Varför ska man behöva leta i detaljerna och känna till bakgrunden för att få veta vad som egentligen gäller?

För egentligen finns det väl inte något särskilt uppseendeväckande i att antroposofer som ägnar sig åt ett särskilt verksamhetsområde också väljer att organisera sig kring detta. Kanske kommer man inte att bland skeptiker öka respekten för de medicinska resultaten (eller vad man ska kalla dem, de lyser ju i stor utsträckning med sin frånvaro), men det finns i alla fall en möjlighet att bli respekterad för ärlighet. Lustigt nog är man beredd att sumpa den möjligheten.

Det jag har svårt att begripa är denna vilja att distansera sig från antroposofin och Steiner. Att inte vilja nämna varken den eller Steiner. Att inte kännas vid det ursprunget. För tycker man att antroposofin givit så mycket och är så viktig, så full av insikter, så oumbärlig att den ska influera alla livsområden — ja, då kan jag inte se att man har någon anledning att gömma den bakom allehanda mer eller mindre märkliga ridåer. Den är ju något bra. Steiner en unik ‘impulsgivare’ eller hur man nu bäst uttrycker det på antroposofiska. Var är det ärliga erkännandet av detta? För om man tänker efter: om antroposofin är allt det fantastiska som den utger sig för att vara, då är ‘motståndarsidans’ kritik fullständigt tandlös i det långa loppet. Det måste nämligen vara så. Att undvika ‘konfrontationen’ med hjälp av hittepå gagnar ingen. Allra minst antroposofin själv.

vidarinstitutet och ‘the integrative care science center’

Vidarinstitutet har reinkarnerat som The Integrative Care Science Center. Vidarinsitutets ändamål är

Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som [ändamål] att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.

Här är en annan tidigare bloggpost on Vidarinsitutet. Att The Integrative Care Science Center (härefter förkortat IC eftersom det verkar vara den förkortning de använder) är samma organisation som Vidarinstitutet framgår inte bara av det att personerna bakom är desamma, men man delar också organisationsnummer. Eller, snarare, det organisationsnummer som anges på ICs hemsida hör till Vidarinstitutet. Som i sin tur har postadress Vidarkliniken. ICs skriver:

I C- Integrative Care Science Center erbjuder kvalificerad, aktuell forskningsinformation och systematisk medieanalys inom alternativ, komplementär och integrativ vård. Därmed hoppas vi kunna fylla ett tomrum inom svensk debatt och policyutveckling.

Man ska verka för ‘relevanta’ inslag av ‘bevisad’ alternativmedicin i vården. Kruxet: om den är bevisad, d v s om dess effekt är bevisad, kan den väl knappast räknas som alternativ längre. Den antroposofiska medicinens problem är snarast hur omfattande det obevisade eller t o m motbevisade området inom den är.

Stiftelsen erhåller programstöd från Vidarstiftelsen och the Jochnick Foundation. Vi får också del av ett Regeringsbidrag för att beforska och bidra till evidensbaserad utveckling av Vidarklinikens verksamhet.

Vidarstiftelsen är en antroposofisk stiftelse som jag skrivt om tidigare. Vidarstiftelsens ändamål är att stödja den antroposofiska rörelsen. Dess förmögenhet uppgår till drygt 625 miljoner kronor. (Vad The Jochnick Foundation har för intresse av att stödja antroposofiska projekt har jag inte lyckats begripa.)

Vidarinstitutet, eller förlåt IC, hoppas på dialog med vården och med beslutsfattare (och pengar från de senare, gissar jag). Kanske hade man kunnat önska mer och större öppenhet kring kopplingen till den antroposofiska rörelsen och de antroposofiska intressena. Kanske hade man också kunnat önska en ärlig redogörelse för och diskussion kring vad antroposofisk medicin är för något. Och främst då om de aspekter som skiljer den från gängse medicin. Det gäller helt grundläggande frågor som hur antroposofin och den antroposofiska medicinen ser på människan och på sjukdomar och dessas orsaker. Det är ingen som tvivlar på att människor med antroposofiska böjelser föredrar att vårdas på Vidarkliniken. Den typen av forskning — meddelst trivselenkäter och liknande — verkar annars vara populär. Att forska på de antroposofiska metodernas och preparatens medicinska effektivitet är i allmänhet en mer nedslående verksamhet, eftersom den andliga dimensionen av den antroposofiska läkekonsten helt enkelt inte har några materiella resultat. Men vi får väl se vad som händer. Ett tips kan ju vara att följa ICs kategori forskningsnytt. Eller kanske ännu hellre den här skeptiskt inriktade kategorin som är ofrivilligt komisk.

*

Uppdatering: här är ett pressmeddelande jag hade missat. Tycker inte riktigt att det verkar som att man vill låtsas om att det är en antroposofisk organisation vars främsta syfte torde vara att skapa legitimitet för antroposofisk medicin, inte alternativmedicin i allmänhet.

– Hittills är det mest oinformerade skeptiker eller okritiska entusiaster som präglat debatt och informationsspridning. Vi vill istället bidra till mer saklighet kring integrativ vård och därmed en relevant utveckling av hälso- och sjukvården, fortsätter Torkel Falkenberg.

Problemet för Torkel Falkenberg är förstås att många av skeptikerna är betydligt mer välinformerade än han kan erkänna. Problemet är naturligtvis också att det inte finns så mycket forskning som talar till den antroposofiska medicinens fördel…

*

Uppdatering (4 mars 2012): Tydligen har det förekommit en notis om IC i Dagens Nyheters kulturbilaga. Jag fick frågan om vilka personer som står bakom IC och vilka kopplingar de har till ‘komplementär- och alternativmedicin’. I styrelsen sitter:

Anders Kumlander, ordförande
Torkel Falkenberg, ledamot
Christer Magnusson, ledamot
Cornelius Pietzner, ledamot
Ilve Steiber, ledamot

Kumlander är fd ordförande i Antroposofiska Sällskapet och sitter i en mängd styrelser i antroposofiska stiftelser och bolag. (Hans far var Åke Kumlander, mannen bakom Vidarstiftelsen.) Falkenberg har, som bekant, anknytning till Vidarkliniken. Christer Magnusson är känd för mig från andra styrelser i antroposofiska sammanhang. Har för mig Saltå Kvarn och Kulturforum Järna. Cornelius Pietzner kommer också från antroposofiska sammanhang, nämligen bestämt är han tidigare befunnit sig i ledningen av AAG, det internationella antroposofiska sällskapet. Han finns vid Goetheanum, Schweiz alltså. Om det är samme Cornelius Pietzner, men det utgår jag från. Ilve Steiber återfinns bl a på Vidarstiftelsen. Även antroposofiska Ekobanken.

Vidarstiftelsen, som jag ju nämnde ovan, har som syfte att främja antroposofiska ändamål (se tidigare bloggpost). Ej att förväxla med Vidarinstitutet (numer IC). Dock finansierar Vidarstiftelsen Vidarinstitutet (IC). Om man ser på styrelsen är detta alltså inte KAM i allmänhet, utan antroposofiskt inriktat. Jag skulle påstå att vilka som sitter i styrelsen säger mer om organisationen än den där listan av personer som ställt upp som affischnamn mer eller mindre.

vidarinstitutets forskningsstiftelse (uppföljning)

Apropå detta gamla inlägg, Vidarklinikens forskningsstiftelse, eller förlåt Vidarinstitutets forskningsstiftelse (viff viff?), existerar i alla fall nu formellt. LSTs stiftelsedatabas anger stiftelsens ändamål:

‘Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.’ [Vidarinstitutets forskningsstiftelse — 802426-5707]

Adressen är c/o Vidarkliniken. I nuläget förefaller den sakna ekonomiska medel, men det sannolika är väl att dessa uppgifter ännu inte registrerats.

Opartisk men förenlig med stiftelsens antroposofiska värdegrund? Jaså.

Landstingsrådet Jessica Rydell (mp) skriver:

‘Vidarkliniken har dessutom startat Vidarinstitutet med kopplingar till Karolinska Institutet.’

Det framstår som om kopplingen till den antroposofiska rörelsen är betydligt starkare än kopplingen till vetenskaplig forskning; det är antroposofin som är stiftelsens ‘värdegrund’. Att vissa av de engagerade i Vidarkliniken och Vidarinstitutet har professionella kopplingar till bland annat KI ändrar ingenting.

________________________

Edit: tillägg om Jessica Rydell. Klickade ‘publish’ alldeles för tidigt…

viff viff, vidarkliniken!

Efter Vidarklinikens forskningsenhet (startad 2009) kom Vidarinstitutet, och efter Vidarinstitutet kom VIFF, Vidarklinikens forskningsfond. Läs mer här. Vidarklinikens forskningsenhet var uppenbarligen aldrig från kliniken fristående; institutet och dess stiftelse är det (ännu) ej heller, hur det nu ska förstås.

Vad bedrivs då för slags forskning av och i samarbete med Vidarkliniken och dess enheter? Ett projekt, som ska utmynna i en doktorsavhandling, är ‘Allergi, stress och känsla av sammanhang i barnfamiljer med antroposofisk livsstil’. Ett antal samarbetspartners räknas upp, de är verksamma vid bland annat Uppsala och Stockholms universitet samt Karolinska Institutet. Continue reading “viff viff, vidarkliniken!”

vidarinstitutet

Vidarkliniken uttryckte i veckan missnöje med Vetenskap och Folkbildnings kritik av klinikens verksamhet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Jag skrev om det här. I sitt inlägg i debatten tog Vidarkliniken upp att ett nytt forskningsinstitut just startats, benämnt Vidarinstitutet. Det är väl inget nytt, tänkte jag. Redan för ett bra tag sedan, när den antroposofiska medicinens dispens från läkemedelslagstiftningen var i fara, skickade Vidarkliniken ut ett pressmeddelande där ett nytt forskningsinitiativ lanserades. Då benämndes verksamheten Vidarklinikens forskningsenhet. Nu, i denna verksamhetsinkarnation, talades det alltså om det nyinstiftade Vidarinstitutet, som är

en oberoende forskningsstiftelse som förutom att bedriva forskning i egen regi kommer att dela ut finansiellt stöd till forskning genom en egen forskningsstödsfond.

Hur oberoende då? Den delar adress med Vidarkliniken, förstås. Dess chef är densamme som för Vidarklinikens forskningsenhet. Det besynnerliga är att institutet hittills inte existerar som egen juridisk person. Continue reading “vidarinstitutet”